PROJEKTY

Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost

TA_CR_50+

Projekt je realizován ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě. Hlavním cílem projektu je zjistit objektivní potřebu objemu zdravotně sociální péče pro osoby ve věku 50 a více let v jednotlivých stupních závislosti a kvantifikovat časovou a finanční náročnost zdravotnických a sociálních služeb. Bude provedena analýza současného stavu v oblasti zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti osob starších 50 let.

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

PTV150

Hlavním cílem projektu je posílit konkurenceschopnost České republiky, prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. Klíčovými aktivitami bude realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd, vzdělávání vědecko – výzkumných pracovníků v této oblasti a implementace vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd. Bude vytvořena  spolupráce mezi vědecko – výzkumnými institucemi a mezinárodními  týmy vědců, pedagogů v rámci systematické práce v přípravě žáků a studentů na evropskou výzkumnou spolupráci v aplikovaném výzkumu. 

Plán udržitelné městské mobility Opava

MOBILITA_OPAVAV říjnu 2013 byly ve Statutárním městě Opava zahájeny práce na projektu „Plán udržitelné městské mobility Opava” (dále jen PUMM), který zajistí trvale udržitelný dopravní systém založený na nových principech plánování dopravy v zemích Evropského společenství ve 21. století.

http://mobilita-opava.cz/

Řešení rizikových situací v oblasti ekonomických, sociálních, bezpečnostních, environmentálních rizik a nacházení nových příležitostí v kontextu udržitelného rozvoje území v transformující se společnosti

Celý projekt má za cíl posílit konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje prostřednictvím dalšího vzdělání osob, které ovlivňuje dění v environmentální, sociální, ekonomické a politické oblasti na území Moravskoslezského kraje za účelem efektivního rozhodování a strategického plánování na úrovni veřejné správy, ekonomických subjektů a neziskových organizací.

Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu byla provedena rozsáhlá analýza současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob. Bylo provedeno zmapování ubytoven na území SMO včetně kapacit, technických parametrů, smluvních podmínek ubytování, provozních řádů, jehož výsledkem je pasport ubytoven. Na základě výsledků analytické části byly pro Statutární město Ostravu vypracovány v oblasti sociální a bytové politiky města strategické směry k řešení problematiky ubytoven a bydlení obecně.

Oblastní plány rozvoje lesa

OPRLOblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov. Jsou zakotveny v legislativě, zpracovatelem ORPL (v dnešní době již II. vlny, protože první ORPL byly schváleny již v letech 1998-2001) je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

DRAGON

Dragon_il_fotoZkratka DRAGON představuje projekt s názvem „Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice”. Jeho zpracovatelem je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (dále jen VÚV TGM,v.v.i.) Na projektu dále spolupracuje vědecko-výzkumná organizace ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Cílem projektu bylo zmapovat výchozí situaci obyvatel ve sledovaném území. Analýza byla zaměřena na sociálně-ekonomický rozvoj lokalit s důrazem na popis základních socioekonomických charakteristik a rozvojových příležitostí.

Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě

Hlavním cílem této studie je zmapování výskytu bezdomovců a jejich struktury vycházející z klasifikace ETHOS na území města Ostravy. Dílčím cílem je popsání sítě sociálních služeb (obsah, kapacity, obsazenost, kontaktní údaje) a popsání možností v oblasti zdravotní péče.

Studii naleznete zde.

Nová sociální rizika a komunitní plánování sociálních služeb města Blansko

Blansko_KP_2012Odborné a metodické vedení v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/73.00036 realizovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.