PROJEKTY

Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí

Zahranici_PAS_Demence_ltCílem realizace veřejné zakázky je přinést informace ze zahraničí v oblasti alternativní a augmentativní komunikace u osob s demencí a osob s PAS. Byla zpracována analýza procesu tvorby
a způsobu využívání prostředků alternativní a augmentativní komunikace u osob s demencí a osob s poruchou autistického spektra. Podrobně jsou v ní  zmapovány AAK pro osoby s demencí
a osoby s PAS v níže uvedených zemích, včetně souhrnných informací o AAK v každé zemi s doporučením toho, co je vhodné implementovat do ČR.
Pro osoby s demencí: Velká Británie, Německo, Francie a Švédsko;
Pro osoby s PAS: Velká Británie, Rakousko, Španělsko a Norsko

Souhrn způsobů a nástrojů komunikace pro osoby s demencí a PAS v ČR

CR_Demence_PAS_ltCílem veřejné zakázky bylo vytvořit dva materiály. Jeden materiál shrnující způsob komunikace a nástroje a metody pro komunikaci pro osoby s demencí v ČR a druhý materiál shrnující způsob komunikace a nástroje a metody pro komunikaci pro osoby s PAS v ČR. Materiály obsahují souhrn aktuálně existujících a využívaných nástrojů a metod AAK v ČR pro tyto dané cílové skupiny a dále doporučení pro vytvoření a využití nástrojů a metod AAK pro komunikaci v praxi s těmito cílovými skupinami (tzn. popis jednotlivých nástrojů a metod AAK včetně definování situací, kdy mohou být v praxi využity).

Informační kampaň plánu udržitelné městské mobility města Hranic

TS_Hranice_PUMM_ltPlán mobility bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Prostřednictvím realizace osvětové kampaně s důrazem na zapojení veřejnosti a přínosy Plánu mobility chceme změnit postoje a jednání obyvatel směrem k podpoře udržitelných forem dopravy (chůze, jízda na kole či koloběžce, veřejná hromadná doprava) a docílit tak zvýšení jejich podílu na úkor individuální automobilové dopravy.

Vzdělávací programy pro asistenty prevence kriminality v Orlové

logo_mesto_orlovaObsahu kurzů byl v rámci vzdělávacích programů rozdělen do 4 bloků:

Blok 1 - Úvod do teorie státu a práva | Úvod do veřejné správy |Základy občanského zákoníku | Úvod do rodinného práva

Blok 2 – Úvod do správního práva | Úvod do trestního práva | Systém ochrany dětí v ČR

Blok3 – Vztah práva a výkon práce asistenta prevence kriminality | Problematika GDPR | Bezpečnostní politika státu | Prevence kriminality

Blok 4 – Sociálně nežádoucí jevy | Problematika sociálního vyloučení | Shrnutí a praktická cvičení v terénu

Příklady dobré praxe a existující metodiky v zahraničí pro oblast „dobrovolnictví v prevenci recidivy kriminality a v postpenitenciární péči“

MV_MV_BARVAByly vybrány  3  zahraniční  organizace  (Rakousko a Nizozemí) a  jejich  projekty v oblasti dobrovolnictví  v prevenci  recidivy kriminality a v postpenitenciární péči. Následně byla provedena rešerže  těchto  projektů  a  existujících  metodik pro výběr 2 příkladů dobré praxe k dalšímu rozpracování pro  tvorbu  typových  projektů  pro tuto oblast v ČR.

MPSV_komparace

Komparativní studie situace ve dvou oblastech poskytovaných sociálních služeb ve vybraných evropských zemích

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ,,MPSV” ) se v rámci individuálního projektu s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb, reg. č.:CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739“, zabývá analýzou stávajícího systému poskytování sociálních služeb. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vypracování mezinárodních srovnávacích studií, jejihž cílem je analyzovat stávající stav ve dvou oblastech sociálních služeb, a to v šesti evropských zemích za každou sledovanou oblast.

Analyzované oblsti soucálních služeb:

  1. Proces vstupu uživatelů do sociálních služeb a zhodnocení/přiznání nároku na jejich poskytování
  2. Registrace a nelegálně poskytované sociální služby

Kompletní studie je k dispozici ZDE.

VUV_PRAHA

Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel

Předmětem řešení této části projektu „ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“ je „Socioekonomická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel“ pro hlavní město Prahu.

Na základě sociodemografických ukazatelů byly v tomto dokumentu charakterizovány části Prahy i Praha jako celek, aby dále bylo možno identifikovat rizikové oblasti z hlediska rozmístění a životního stylu obyvatel. Zjištěné charakteristiky jsou propojeny s výsledky měření koncentrace cizorodých látek v jednotlivých povodích. Kvantitativní analýza je doplněna výsledky expertních rozhovorů s terénními pracovníky (sociální pracovníci, zdravotníci, policisté, preventisté a protidrogoví koordinátoři).

logo-olomouckeho-kraje

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Předmětem poskytování služeb je zkvalitnění a upevnění procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále jen „KPSS“), prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji. Jedná se o nastavení a udržení funkčního systému spolupráce obcí a kraje, kdy součástí tohoto systému je komplexní zajištění komunitního plánování na obecní úrovni a jednotné metodické vedení při realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje v podobě tematicky zaměřeného vzdělávání v rámci procesu KPSS, metodické podpory a koučingu a zachování přenosu informací mezi místní a krajskou úrovní.

images

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.

Projekt „VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu modernizace s dopadem na kulturní krajinu“ (identifikační kód projektu: DG18P02OVV047) byl financovan z účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG z Ministerstva kultury. Předmětem projektu bylo komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Partneři: Slezské zemské muzeum, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Projekt byl hodnocen Radou ministra kultury pro výzkum jako VYNIKAJÍCI, tj., výsledky s mezinárodním významem (V).

Více na stránkách projektu http://atlas-slezska.cz

Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady)

MV_MV_BARVAObecným cílem této studie bylo na základě analýzy současného stavu financování výkonu státní správy  různými  kategoriemi  obcí  a  kraji  navrhnout  možné  úpravy  systému,  které  by  vedly  ke zefektivnění a zvýšení transparentnosti distribuce prostředků a odstranění nedostatků současného systému. Tento cíl byl stanoven v reakci na neexistenci souboru dat, na jehož základě by bylo globálně možné zkoumat:

i) výši příspěvku jednotlivým obcím a krajům v kontextu nákladů na výkon přenesené působnosti,

ii) distribuci příspěvku mezi jednotlivé agendy ve vazbě na jejich nákladovost,

iii) potřebný rozsah a směr změn výše kompenzací v případě změny regulace.

Kompletní studie je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR.