PROJEKTY

Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova (SUMP)

PUMM_Most_Litvinov_TS_TBVytvořením Plánu udržitelné městské mobility pro města Most a Litvínov se předpokládá, že tento dokument bude komplexně řešit dopravní dostupnost, která bude k dispozici všem, zlepší účinnost a hospodárnost systému, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží negativní dopady dopravy na životní prostředí a zároveň přispěje k vyšší životní úrovni obyvatel města.

http://mobilita-most-litvinov.cz/

Plán udržitelné mobility pro město Přerov (SUMP)

PUMM_Prerov_TS_FINAL_TB2Předmětem je zpracování koncepčního dokumentu pro všechny subsystémy dopravy ve městě Přerově se zohledněním celé jeho spádové oblasti. Plán mobility bude sloužit jako územně plánovací podklad pro účely územně plánovací činnosti a současně bude závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti na území města. Cílem je stanovit komplexní řešení dopravní dostupnosti města, zlepšit účinnost a hospodárnost dopravního systému, zvýšit bezpečnost v dopravě, snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí a zvýšit tak atraktivnost a kvalitu městského prostředí.

http://mobilita-prerov.eu/

Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací

TACR_Soc_praceVědecko výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. v současné době zpracovává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt s názvem: „Výkon sociální práce z hlediska prevence řešení sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací“. Cílem tohoto projektu je shromáždění poznatků o způsobu implementace agend sociální práce do praxe pověřených úřadů obcí a úřadů obcí s rozšířenou působností po změně personálního zajištění v souvislosti s převedením agend nepojistných sociálních dávek po sociální reformě v roce 2012.

Tento projektu je zaměřen na rizika současného stavu při výkonu činnosti sociální práce ve veřejné správě a spektra činností ve výkonu agend sociální práce v oblasti koordinace poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto projektu budou zjišťovány požadavky na profesní kompetence a kvalifikační potřeby sociálních pracovníků.

Výzkum regionů postižených snížením životní úrovně

CHUDOBAHlavním cílem projektu je tvorba analytické informace a návrh metod a nástrojů využitelných na ústřední a územní úrovni k posuzování a zmírňování chudoby vznikající v důsledku regionálních disparit. V působnosti ústředních správních úřadů i regionálních aktérů (jimiž jsou zejména územní správní úřady, ale také např. nestátní neziskové organizace, podnikatelské i jiné subjekty) vytvořit podmínky k posuzování výskytu a příčin chudoby a ke zmírňování jejich následků.

Výzkum nových forem lichvy a zadlužení

LichvaVědecko-výzkumný ústav ACCENDO zpracovává pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády výzkum fenoménu lichvy. Výzkum bude sloužit jako podklad pro novou Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2015-2020. V Ústí nad Labem, Kladně a Ostravě proběhnou 3 etnografické studie, které zprostředkují pohled na problematiku z aktérské perspektivy a uvedou ji do širších souvislostí. Na základě zjištěných skutečností vzejdou doporučení pro různé úrovně veřejné a státní správy a návrhy opatření směřující k řešení tohoto veřejněpolitického problému, a to jak na úrovni strukturální (celostátní, regionální, obecní), tak na úrovni individuální.

Studii naleznete zde.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

Koncepce_enviro_vzdl_PHANová Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy (KK EVVO) je dokument formulující společnou rozvojovou vizi o ekologické výchově na období 2016 – 2025. Koncepce se stane nástrojem dlouhodobého systematického působení na obyvatele Prahy za účelem ochrany životního prostředí. Je důležitou součástí systému přispívajícího k udržitelnému rozvoji hl. m. Prahy.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí.

Dragon 2 od měření k řešení

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProjekt „Dragon 2 od měření k řešení – Využití nového nástroje na měření výskytu nelegálních drog ve městech Moravskoslezského kraje pomocí integrované strategie pro organizační složky státu a územní veřejnou správu“ (číslo projektu RRC/07/14) je realizován na základě požadavku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014. Doba řešení projektu je od září 2014 do srpna 2015.

Článek k projektu zde.

Mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování kriminality

Zpracovávaná studie vytvoří mezinárodní srovnávací studii týkající se mapování kriminality, jejích analýz a predikce a využití těchto přístupů pro zefektivnění výkonu veřejné správy (na úrovni státní správy i samospráv) v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku. Zvláštní důraz bude kladen na oblast predikce kriminality.

Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost

TA_CR_50+

Projekt je realizován ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě. Hlavním cílem projektu je zjistit objektivní potřebu objemu zdravotně sociální péče pro osoby ve věku 50 a více let v jednotlivých stupních závislosti a kvantifikovat časovou a finanční náročnost zdravotnických a sociálních služeb. Bude provedena analýza současného stavu v oblasti zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti osob starších 50 let.