Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice a Telč

Vysočina, komunitní plánování SO ORPV rámci podpory rozvoje procesu komunitního plánu poskytujeme naše služby třem obcím s rozšířenou působností v kraji Vysočina: Bystřici nad Pernštejnem, Moravským Budějovicím a Telči. V první etapě projektu pomáháme městům s nastavením realizace projektu, následně zpracujeme podrobnou analytickou část s využitím široké škály datových zdrojů, ze kterých získáme potřebné znalosti potřebné pro plánování sociálních služeb v jednotlivých regionech, včetně sociodemografických analýz a prediktivních modelů struktury populace. Následně definujeme pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v rámci procesu komunitního plánování. Následuje tvorba návrhové části, která stanoví vizi, opatření a aktivity strukturované do přehledného hierarchického systému. Poslední části tvorby dokumentu je implementační část, která definuje jednotlivé procesní kroky k úspěšnému naplnění plánu. V rámci realizace rovněž zajišťujeme komunikaci s veřejností. Proces tvorby plánu probíhá v úzké součinnosti s jednotlivými městy, členy řídicí skupiny a pracovními skupinami, jejichž členy jsou klíčoví aktéři v oblasti sociálních služeb v daném regionu.