Komplexní analýza dat pro potřeby tvorby sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Komplexní analýza dat pro potřeby tvorby sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina (probíhající)Předmětem veřejné zakázky je sběr a analýza dat ze sekundárních zdrojů pro změření vstupních hodnot (baseline) a výstupních hodnot (endline) u vybraných indikátorů evaluačních otázek a analýza dat z Portálu sociálně zdravotního pomezí pro průběžnou evaluaci i závěrečné evaluační vyhodnocení. Vypracované analýzy budou sloužit jako dílčí vstupy pro souběžně realizovaný předmět plnění veřejné zakázky s označením „Kvantitativní a kvalitativní výzkumy při evaluaci“. V rámci zakázky jsou využita data z výkaznictví sociálních služeb Kraje Vysočina, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Českého statistického úřadu, Výkaznictví koordinátorů péče v nemocnicích a obcích s rozšířenou působností a data zdravotních pojišťoven.