PROJEKTY

Koherence politik pro rozvoj – varianty doporučených postupů na základě analýzy zahraniční praxe (v realizaci)

Projekt je realizován v rámci programu Beta2 Technologické agentury České republiky, na základě výzkumné potřeby Ministerstva zahraničních věcí České republiky (TIRAMZV314).

Cílem projektu přispět ke komplexnímu uchopení Koherence politik pro rozvoj (Policy Coherence for Development – PCD) ve veřejné sféře ČR a naplnit tak jeden z cílů Agendy 2030 a Strategického rámce Česká republika 2030. Důvodem pro realizaci projektu je dosud neexistující vhodné řešení této problematicky v rámci české veřejné správy. Projekt obsahuje provedení odborné analýzy přístupů k PCD v zahraničí (Dánsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko) včetně přímých konzultací s relevantními aktéry, za účelem identifikace dobré praxe a možností zavedení změn v těchto procesech v České republice, s cílem zajistit soudržnost politik ČR nejen v oblasti rozvojové spolupráce, a minimalizovat jejich dopady na rozvojové země.

Podpora plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni v Olomouckém kraji (probíhající)

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém krajiPředmětem zakázky je podpora rozvoje procesu plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, zajištění kontinuity procesu, prohlubování a posilování spolupráce kraje s obcemi a zajištění aktivit nezbytných pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb poskytovaných na území kraje v návaznosti na modelaci sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, tak aby síť sociálních služeb saturovala zjištěné potřeby osob, byla udržitelná, funkční, efektivní, časově a místně dostupná, splňovala kritéria hospodárnosti a byla finančně udržitelná.

Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi (v realizaci)

Ministerstvo vnitraProjekt „Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi“ s identifikačním číslem [VC20222025009] je realizován v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)”. Je zpracováván na základě výzkumné potřeby Ministerstva vnitra České republiky konsorciem institucí ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. (hlavní řešitel) a Univerzitou Karlovou.

Cílem projektu je zajištění komplexního přístupu k prevenci a potírání obchodování s dětmi prostřednictvím vypracování odborné studie a vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem, vzdělávacího programu a typového preventivního projektu.

Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality (v realizaci)

Ministerstvo vnitraProjekt „Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality“ s identifikačním číslem [VC20232026014] je realizován v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)”. Je zpracováván na základě výzkumné potřeby Ministerstva vnitra České republiky, a to ve spolupráci s Mezinárodním bezpečnostním institutem, z. ú., který je hlavní řešitel. Řešení projektu probíhá od 1.4.2023 až do 31.3.2026. Cílem projektu je rozvoj systému prevence kriminality v České republice zejména v oblasti jeho efektivního a úspěšného fungování, jeho schopnosti tuto efektivitu a úspěšnost správně měřit, vyhodnocovat a na základě toho se do budoucna více zaměřovat na postupy, které se ukázaly jako úspěšné.

Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Cílem územní studie je vyhodnocení území zejména užšího jádra Ostravské aglomerace, z hlediska rizika přehřívání a vzniku tepelných ostrovů  a návrh opatření, jak toto přehřívání omezit a získat tak příznivější prostředí pro život obyvatel.

Společně se změnou klimatu se očekává nárůst průměrné roční teploty o cca 2,5 °C a výrazně vyšší počet letních a tropických dní, tudíž na hustě urbanizovaném území Ostravské aglomerace, zejména v jejím užším jádru, lze očekávat přehřívání povrchů a zhoršení kvality prostředí, resp. pohody bydlení jejich obyvatel. Změna klimatu bude ovlivňovat kvalitu a zdravotní stav obyvatel života zvláště ve městech. Ke zvýšeným teplotám (a vlnám veder) jsou nejcitlivější především senioři, lidé chronicky nemocní a malé děti. Nárůst teplot má však dopad i na další sektory lidské činnosti (pracovní prostředí, výroba, cestovní ruch atd). Úkolem územní studie bude lokalizovat riziková území a navrhnout vhodná adaptační opatření, která by nadměrnému přehřívání zamezila a zlepšila by tak klima v sídlech. Přidanou hodnotou územní studie bude její využitelnost při navrhování zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci, příp. stanovení podmínek pro jejich využití, a to tak, aby se negativním důsledkům klimatické změny pokud možno předcházelo.

Komparativní analýzy systému pojištění Pflegeversicherung v Německu

Komparativní analýzy systému pojištění Pflegeversichering v Německu (probíhající)Cílem analýzy je zmapování systému pojištění Pflegeversicherung v Německu a stav systému pojištění a financování sociálních služeb v České republice. V dokumentu je zhodnocen vývoj zavedení pojištění péče v Německu a sociálního pojištění v ČR, byla provedena komparativní analýza českého a německého systému financování zdravotně-sociálních služeb ve vztahu k sociální, politické a ekonomické realitě, komparace z hlediska podmínek nároku na příspěvek na péči a jeho výplatu a způsobu hodnocení potřeby péče. Na základě zjištěných výsledků z komparativní analýzy systému pojištění sociální péče v Německu byly zpracovány návrhy na zavedení systému financování sociálních služeb v ČR.

Více podrobností je k uvedeno v tiskové zprávě.

Kompletní analýza je k dispozici ke stažení ZDE.

Komplexní analýza dat pro potřeby tvorby sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Komplexní analýza dat pro potřeby tvorby sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina (probíhající)Předmětem veřejné zakázky je sběr a analýza dat ze sekundárních zdrojů pro změření vstupních hodnot (baseline) a výstupních hodnot (endline) u vybraných indikátorů evaluačních otázek a analýza dat z Portálu sociálně zdravotního pomezí pro průběžnou evaluaci i závěrečné evaluační vyhodnocení. Vypracované analýzy budou sloužit jako dílčí vstupy pro souběžně realizovaný předmět plnění veřejné zakázky s označením „Kvantitativní a kvalitativní výzkumy při evaluaci“. V rámci zakázky jsou využita data z výkaznictví sociálních služeb Kraje Vysočina, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Českého statistického úřadu, Výkaznictví koordinátorů péče v nemocnicích a obcích s rozšířenou působností a data zdravotních pojišťoven.

Komparativní analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě

Komparativní analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě

Cílem  je analýza služeb a legislativních nástrojů pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále se analýza zaměřuje na provázanost sociálních služeb a služeb zaměstnanosti v Rakousku, Nizozemí, Švédsku a Maďarsku v komparaci s ČR.

V rámci dokumentu jsou zpracovány následující oblasti:

1/Využívané nástroje na podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

2/Veřejné výdaje na podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

3/Efektivní mechanismy (nástroje, metody, opatření) pro dlouhodobou podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

V závěru dokumnetu jsou navržena doporučení pro podporu dlouhodobé zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením v prostředí ČR – doporučení jsou rozdělena pro oblast sociálních služeb a pro oblast veřejné správy. Při zpracovávání doporučení je reflektováno hledisko přenositelnosti nástrojů a opatření.

Dokment je z dispozici ke stažení ZDE.

Komunikační strategie města Orlová do roku 2030

Komunikační strategie Orlová„Orlová, dobře komunikující město“, takto zní vize Komunikační strategie města Orlová do roku 2030, jejímž cílem je posílit pozici města Orlová jako důvěryhodné instituce, která aktivně komunikuje s veřejností.

Realizací strategie bude město rozvíjet strategický přístup ke změně vnímání Orlové jako otevřeného, vstřícného a transparentního města, jehož představitelé se starají o zájmy svých občanů a přispívají tak k všeobecnému rozvoji Orlové a zvyšování její atraktivity. Zároveň bude město podporovat zvyšování kvality komunikace s klienty úřadu.

Město bude pokračovat se zapojováním občanů a žáků místních škol do aktivit města formou participativních projektů a budovat pozitivní mediální obraz města ve spolupráci s místními spolky a organizacemi, jako jsou například dobrovolní hasiči, Sokol, domov dětí a mládeže a školy.

Důležitou hodnotou občanů Orlové je bezpečnost, ačkoliv index kriminality je srovnatelný s obdobnými městy, vnímání pocitu bezpečí je v Orlové na nízké úrovni. Město proto plánuje rozvíjet strategický přístup ke zvýšení pocitu bezpečí budováním důvěry v práci městské policie a vytvořením aktivního vztahu s veřejností v oblasti bezpečnosti.

V rámci zpracování strategie proběhla dvě dotazníková šetření, kterých se zúčastnilo celkem 976 respondentů. Jednalo se o průzkum obyvatel města a průzkum žáků orlovských škol. Výsledky dotazníkového šetření byly promítnuty do strategických opatření ke zlepšení komunikace města.

Efektivně naplňovaná komunikační strategie výrazně posílí pozitivní mediální obraz města jak ve vztahu k občanům (zvýšení územní identity obyvatel), tak i ve vztahu k ostatním aktérům v regionu.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice a Telč

Vysočina, komunitní plánování SO ORPV rámci podpory rozvoje procesu komunitního plánu byly poskytnuty služby třem obcím s rozšířenou působností v kraji Vysočina: Bystřici nad Pernštejnem, Moravským Budějovicím a Telči. V první etapě projektu byla vytvořena analytická část s využitím široké škály datových zdrojů (sociodemografická analýza, prediktivní modely struktury populace, ekonomická analýza sociálních služeb apod.), včetně SWOT analýzy. V návrhové části je definována vize, opatření a aktivity strukturované do přehledného hierarchického systému. Poslední části tvorby dokumentu je implementační část, která definuje jednotlivé procesní kroky k úspěšnému naplnění plánu. V rámci realizace rovněž zajišťujeme komunikaci s veřejností. Proces tvorby plánu probíhá v úzké součinnosti s jednotlivými městy, členy řídicí skupiny a pracovními skupinami, jejichž členy jsou klíčoví aktéři v oblasti sociálních služeb v daném regionu.