PROJEKTY

Příklady dobré praxe a existující metodiky v zahraničí pro oblast „dobrovolnictví v prevenci recidivy kriminality a v postpenitenciární péči“

MPSV_komparace

Komparativní studie situace ve dvou oblastech poskytovaných sociálních služeb ve vybraných evropských zemích

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ,,MPSV” ) se v rámci individuálního projektu s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb, reg. č.:CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739“, zabývá analýzou stávajícího systému poskytování sociálních služeb. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vypracování mezinárodních srovnávacích studií, jejihž cílem je analyzovat stávající stav ve dvou oblastech sociálních služeb, a to v šesti evropských zemích za každou sledovanou oblast.

Analyzované oblsti soucálních služeb:

  1. Proces vstupu uživatelů do sociálních služeb a zhodnocení/přiznání nároku na jejich poskytování
  2. Registrace a nelegálně poskytované sociální služby
VUV_PRAHA

Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel

Předmětem řešení této části projektu „ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“ je „Socioekonomická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel“ pro hlavní město Prahu.

Na základě sociodemografických ukazatelů byly v tomto dokumentu charakterizovány části Prahy i Praha jako celek, aby dále bylo možno identifikovat rizikové oblasti z hlediska rozmístění a životního stylu obyvatel. Zjištěné charakteristiky jsou propojeny s výsledky měření koncentrace cizorodých látek v jednotlivých povodích. Kvantitativní analýza je doplněna výsledky expertních rozhovorů s terénními pracovníky (sociální pracovníci, zdravotníci, policisté, preventisté a protidrogoví koordinátoři).

logo-olomouckeho-kraje

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Předmětem poskytování služeb je zkvalitnění a upevnění procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále jen „KPSS“), prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji. Jedná se o nastavení a udržení funkčního systému spolupráce obcí a kraje, kdy součástí tohoto systému je komplexní zajištění komunitního plánování na obecní úrovni a jednotné metodické vedení při realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje v podobě tematicky zaměřeného vzdělávání v rámci procesu KPSS, metodické podpory a koučingu a zachování přenosu informací mezi místní a krajskou úrovní.

images

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.

Projekt „VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu modernizace s dopadem na kulturní krajinu“ (identifikační kód projektu: DG18P02OVV047) je financovan z účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG z Ministerstva kultury. Předmětem projektu je komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Multidisciplinární řešitelský tým má potenciál identifikovat zcela nové kauzality mezi historickými procesy a současným stavem společnosti a krajiny.

Více na stránkách projektu http://atlas-slezska.cz

Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady)

MV_MV_BARVA

Zpracování analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb“ je zpracována v rámci naplnění Strategického rámce veřejné správy 2014 – 2020 a jeho strategického cíle 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. Konkrétně se jedná o návaznost na specifický cíl 2.1. Harmonizace administrativního členění státu tzn. zjednodušení a větší přehlednost výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní a praxí akceptované správní sítě, zajištění skladebnosti územních správních jednotek a vytvoření systémových podmínek pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území. Analýza je zpracována řešitelským týmem v úzké součinnosti s Odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, který se podílel svými koncepčními připomínkami a společnou diskuzí nad vybranými tématy, na tvorbě celé studie.

logo_mesto_orlova

Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová na období 2018 – 2030

Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová je zacílena nejen na práci bezpečnostních složek, ale i na komplexní systém prevence a předcházení sociopatologických jevů a především na zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města. Cílem integrované strategie bezpečnosti města je vytvoření analytického a koncepčního materiálu zabývajícím se komplexně problematikou bezpečnosti a kriminality a jejich řešením na území města Orlové.

Hruskova_Andrea

Zabezpečení klíčových výstupů projektu I – Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Ministerstvo vnitra České republiky realizuje projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, který je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním výstupem projektu je mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování managementu dobrovolnictví v Evropské unii. Sledovány a srovnávány jsou poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity, legislativní a ekonomický rámec, v němž dobrovolnictví probíhá. Byla hledána inspirace v oblasti profesionalizace práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe.

Analýza byla realizována v šesti zemích Evropy: Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice.

Analýza dobrovolnictví v ČR obsahuje analýzu poskytovaných a vykonávaných dobrovolnických aktivit, legislativního a ekonomického rámce a analýzu managementu, v němž dobrovolnictví probíhá. Výsledná analýza bude podkladem pro návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR“.

AIR TRITIA

Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA

AIR TRITIAV současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu je vytvoření efektivního mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší. Hlavní změnou, kterou projekt přináší je společný regionální přístup využívající “politiky založené na důkazech” a “řízení založené na výsledcích”.

Aktuální informace naleznete na stránkách projektu.