PROJEKTY

Koncepce prorodinné politiky pro všechny generace statutárního města Přerov na období 2025-2028 (v realizaci)

Prerov_znak„Koncepce prorodinné politiky pro všechny generace statutárního města Přerov na období 2025-2028“ nahrazuje dva současné dokumenty (Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 – 2024, Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021– 2024). Cílem dokumentu bude systematicky navázat a rozvíjet prorodinné a proseniorské aktivity, které jsou vykonávány nad rámec zákonných povinností města. Oproti předchozím letům bude koncepce rozšířena zejména o politiku seniorskou a politiku stárnutí, protože je vhodné toto téma řešit komplexně v rámci celé rodiny. A současně bude kladen i větší důraz na rozvoj dobrovolnictví a komunitního způsobu života jako podpory aktivního přístupu lidí a prevence řešení obtížných situací. Pro doplnění analytické části byl realizován průzkum mezi organizacemi působícími v oblasti rodinné politiky v Přerově. Návrhová část bude obsahovat vize, cíle a opatření, v implementační části bude popsán způsob realizace koncepce v rámci Magistrátu města Přerova, a jakým způsobem se bude koncepce vyhodnocovat.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku na období 2025-2028 (v realizaci)

Prerov_znakV rámci „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku na období 2025-2028“ bude proveden průzkum uživatelů sociálních služeb ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, průzkum starostů v SO ORP Přerov a průzkum poskytovatelů sociálních služeb.

Výstupy z průzkumů budou zapracovány a doplněny socio-demografickou prognózou a ekonomickou analýzou zdrojů poskytovatelů vč. výdajů obcí na sociální oblast. Bude vytvořena SWOT analýza, na kterou naváže návrhová část vč. vize, cílů a opatření a implementační část.

Koherence politik pro rozvoj – varianty doporučených postupů na základě analýzy zahraniční praxe (v realizaci)

Projekt je realizován v rámci programu Beta2 Technologické agentury České republiky, na základě výzkumné potřeby Ministerstva zahraničních věcí České republiky (TIRAMZV314).

Cílem projektu přispět ke komplexnímu uchopení Koherence politik pro rozvoj (Policy Coherence for Development – PCD) ve veřejné sféře ČR a naplnit tak jeden z cílů Agendy 2030 a Strategického rámce Česká republika 2030. Důvodem pro realizaci projektu je dosud neexistující vhodné řešení této problematicky v rámci české veřejné správy. Projekt obsahuje provedení odborné analýzy přístupů k PCD v zahraničí (Dánsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko) včetně přímých konzultací s relevantními aktéry, za účelem identifikace dobré praxe a možností zavedení změn v těchto procesech v České republice, s cílem zajistit soudržnost politik ČR nejen v oblasti rozvojové spolupráce, a minimalizovat jejich dopady na rozvojové země.

Podpora plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni v Olomouckém kraji (probíhající)

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém krajiPředmětem zakázky je podpora rozvoje procesu plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, zajištění kontinuity procesu, prohlubování a posilování spolupráce kraje s obcemi a zajištění aktivit nezbytných pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb poskytovaných na území kraje v návaznosti na modelaci sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, tak aby síť sociálních služeb saturovala zjištěné potřeby osob, byla udržitelná, funkční, efektivní, časově a místně dostupná, splňovala kritéria hospodárnosti a byla finančně udržitelná.

Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi (v realizaci)

Ministerstvo vnitraProjekt „Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi“ s identifikačním číslem [VC20222025009] je realizován v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)”. Je zpracováván na základě výzkumné potřeby Ministerstva vnitra České republiky konsorciem institucí ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. (hlavní řešitel) a Univerzitou Karlovou.

Cílem projektu je zajištění komplexního přístupu k prevenci a potírání obchodování s dětmi prostřednictvím vypracování odborné studie a vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem, vzdělávacího programu a typového preventivního projektu.

Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality (v realizaci)

Ministerstvo vnitraProjekt „Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality“ s identifikačním číslem [VC20232026014] je realizován v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)”. Je zpracováván na základě výzkumné potřeby Ministerstva vnitra České republiky, a to ve spolupráci s Mezinárodním bezpečnostním institutem, z. ú., který je hlavní řešitel. Řešení projektu probíhá od 1.4.2023 až do 31.3.2026. Cílem projektu je rozvoj systému prevence kriminality v České republice zejména v oblasti jeho efektivního a úspěšného fungování, jeho schopnosti tuto efektivitu a úspěšnost správně měřit, vyhodnocovat a na základě toho se do budoucna více zaměřovat na postupy, které se ukázaly jako úspěšné.

Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Cílem územní studie je vyhodnocení území zejména užšího jádra Ostravské aglomerace, z hlediska rizika přehřívání a vzniku tepelných ostrovů  a návrh opatření, jak toto přehřívání omezit a získat tak příznivější prostředí pro život obyvatel.

Společně se změnou klimatu se očekává nárůst průměrné roční teploty o cca 2,5 °C a výrazně vyšší počet letních a tropických dní, tudíž na hustě urbanizovaném území Ostravské aglomerace, zejména v jejím užším jádru, lze očekávat přehřívání povrchů a zhoršení kvality prostředí, resp. pohody bydlení jejich obyvatel. Změna klimatu bude ovlivňovat kvalitu a zdravotní stav obyvatel života zvláště ve městech. Ke zvýšeným teplotám (a vlnám veder) jsou nejcitlivější především senioři, lidé chronicky nemocní a malé děti. Nárůst teplot má však dopad i na další sektory lidské činnosti (pracovní prostředí, výroba, cestovní ruch atd). Úkolem územní studie bude lokalizovat riziková území a navrhnout vhodná adaptační opatření, která by nadměrnému přehřívání zamezila a zlepšila by tak klima v sídlech. Přidanou hodnotou územní studie bude její využitelnost při navrhování zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci, příp. stanovení podmínek pro jejich využití, a to tak, aby se negativním důsledkům klimatické změny pokud možno předcházelo.

Komparativní analýzy systému pojištění Pflegeversicherung v Německu

Komparativní analýzy systému pojištění Pflegeversichering v Německu (probíhající)Cílem analýzy je zmapování systému pojištění Pflegeversicherung v Německu a stav systému pojištění a financování sociálních služeb v České republice. V dokumentu je zhodnocen vývoj zavedení pojištění péče v Německu a sociálního pojištění v ČR, byla provedena komparativní analýza českého a německého systému financování zdravotně-sociálních služeb ve vztahu k sociální, politické a ekonomické realitě, komparace z hlediska podmínek nároku na příspěvek na péči a jeho výplatu a způsobu hodnocení potřeby péče. Na základě zjištěných výsledků z komparativní analýzy systému pojištění sociální péče v Německu byly zpracovány návrhy na zavedení systému financování sociálních služeb v ČR.

Více podrobností je k uvedeno v tiskové zprávě.

Kompletní analýza je k dispozici ke stažení ZDE.

Komplexní analýza dat pro potřeby tvorby sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Komplexní analýza dat pro potřeby tvorby sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina (probíhající)Předmětem veřejné zakázky je sběr a analýza dat ze sekundárních zdrojů pro změření vstupních hodnot (baseline) a výstupních hodnot (endline) u vybraných indikátorů evaluačních otázek a analýza dat z Portálu sociálně zdravotního pomezí pro průběžnou evaluaci i závěrečné evaluační vyhodnocení. Vypracované analýzy budou sloužit jako dílčí vstupy pro souběžně realizovaný předmět plnění veřejné zakázky s označením „Kvantitativní a kvalitativní výzkumy při evaluaci“. V rámci zakázky jsou využita data z výkaznictví sociálních služeb Kraje Vysočina, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Českého statistického úřadu, Výkaznictví koordinátorů péče v nemocnicích a obcích s rozšířenou působností a data zdravotních pojišťoven.

Komparativní analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě

Komparativní analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě

Cílem  je analýza služeb a legislativních nástrojů pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále se analýza zaměřuje na provázanost sociálních služeb a služeb zaměstnanosti v Rakousku, Nizozemí, Švédsku a Maďarsku v komparaci s ČR.

V rámci dokumentu jsou zpracovány následující oblasti:

1/Využívané nástroje na podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

2/Veřejné výdaje na podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

3/Efektivní mechanismy (nástroje, metody, opatření) pro dlouhodobou podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

V závěru dokumnetu jsou navržena doporučení pro podporu dlouhodobé zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením v prostředí ČR – doporučení jsou rozdělena pro oblast sociálních služeb a pro oblast veřejné správy. Při zpracovávání doporučení je reflektováno hledisko přenositelnosti nástrojů a opatření.

Dokment je z dispozici ke stažení ZDE.