NABÍZENÉ SLUŽBY

Věda a výzkum

 • Integrovaný přístup k řešení rizik v území v oblasti sociálního a bezpečnostního výzkumu.
 • Mezinárodní komparace v oblastech environmentální, hospodářské a sociální politiky, prevence kriminality, sociální práce a další.
 • Tvorba certifikovaných metodik v oblasti rozvoje a hodnocení dopadu celostátních politik v životním prostředí.
 • Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost.
 • Tvorba softwarových produktů a webových aplikací.
 • Integrovaný plán rozvoje měst, integrované teritoriální investice, udržitelné plány mobility v dopravě.
 • Marketing měst a regionů, návrhy konkrétních produktů.
 • Komunitní plánování sociálních služeb: síťování a plánování financí, dopravní dostupnost, možnosti optimalizace.
 • Koncepce bydlení měst: systémy prevence bezdomovectví, řešení ubytoven.
 • Komunikaní strategie obcí a regionů.
 • Analýza trhu práce, identifikace problémových oblastí, predikce vývoje lokalit.
 • Tvorba sociologických studií zaměřených na oblastech kultury, identity, sousedství, komunitních vazeb, atd.

Sociologické výzkumy a statistické metody

 • Multikriteriální, prostorové, prediktivní analýzy.
 • Evaluační výzkumy.
 • Sociologické výzkumy: reprezentativní výzkumy veřejného mínění obyvatel (PAPI, CATI, CAWI); průzkumy podnikatelského prostředí; skupinové diskuze (Focus Group); Mystery Client.

Evaluace a odborné posudky

 • Evaluace projektů a operačních programů: ex-ante, mid-term, ex-post.
 • Zpracování odborných posudků a expertních stanovisek pro potřeby orgánů státní správy.
 • Hodnocení dopadů regulace (RIA): systematické hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů.