ETICKÝ KODEX

Členové společnosti se v návaznosti na cíl společnosti dohodli na tomto kodexu a zavazují se:

HODNOTY A ZÁSADY

 1. Dbát dobrého jména společnosti ACCENDO a posilovat tak její důvěryhodnost při jednání s úřady, médii, veřejností a dalšími subjekty.
 2. Dbát při své činnosti na profesionalitu, disciplinovanost, dodržování etických a mravních zásad, dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti.
 3. Respektovat deklaraci základních lidských práv a svobod.
 4. Rozvoj individuálních schopností chápat kvalitu života.
 5. Podporovat principy subsidiarity, tj.přenést rozhodnutí na co nejnižší stupeň veřejné správy směrem k občanům.
 6. Podporovat decentralizaci státní správy. Čelit tím negativním dopadům procesu globalizace.
 7. Šířením relevantních informací a podporováním vzdělanosti, propagací regionálních produktů, podílet se na stabilizaci a rozvoji lokální ekonomiky.
 8. Podporou a rozvíjením kulturních aktivit, zesilovat sociální vazby a národní pospolitost.
 9. Kulturu považovat za základní tmel společnosti.
 10. Posilovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi aktéry regionálního rozvoje.

ZÁSADY FINANCOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ

 1. Při financování organizace postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 2. K financování používat pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 3. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků, jiných hmotných statků, které by navodily střet zájmu, snížily nezávislost a nestrannost.
 4. Navazováním partnerských vztahů a spolupráce s poskytovateli finančních podpor, výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
 5. V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na sociální struktury, životní prostředí a lokální ekonomiku.
 6. Dodržování pravidel volné hospodářské soutěže.
 7. Vzájemné dodržování dohodnutých podmínek a úrovně poskytovaných služeb.