KURZY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE

Jak se tvoří strategické plány obcí (27. – 28. května 2019)

spNabízíme profesionální poradenství při zpracování strategických plánů. Strategický plán rozvoje obce formuluje společnou rozvojovou vizi obce a prostřednictvím jednotlivých kroků definuje cestu k jejímu naplnění. Jak na to? Máme zkušenosti ze zpracování strategických dokumentů ve všech velikostních kategoriích obcí.

Akreditace Ministerstvo vnitra:

AK/PV-104/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky

AK/VE-59/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

.

Efektivní komunikace města s veřejností

images (1)Cílem kurzu je seznámit účastníky s různými možnostmi komunikace města s veřejností a zapojit je tak do plánování rozvoje města. Jak interaktivně zapojit veřejnost pomocí sociálních sítí, internetových stránek, veřejných projednání, kulatých stolů, pocitových map a další. Účastníci se také seznámí s důležitými základy pro vytvoření své internetové prezentace v redakčním systému WordPress a naučí se jej spravovat.

Akreditace: Ministerstvo vnitra  (AK/VE-110/2016, AK/PV-168/2016)

Zajištění bezpečnosti v obci a predikce kriminality s využitím moderních IT technologií

mmw-crime-prediction-0711Cílem kurzu je seznámit účastníky, jak implementovat moderní postupy a nástroje v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality do vlastního prostředí a činnosti pracovníků na úřadech/obcích. Po absolvování kurzu získají účastníci znalosti a zkušenosti, jak zlepšit svou práci tak, aby bylo možné ještě účinněji a cíleněji zajišťovat bezpečí občanů, a to i v podmínkách, kdy se rozpočty v organizacích snižují.
Dále budou účastníci seznámeni s praktickými zkušenostmi v oblasti mapování, analýz, predikce kriminality a využívaných nástrojů v zahraničí a ČR, které jsou přenositelné do prostředí a podmínek dané organizace či obce.

Akreditace: Ministerstvo vnitra  (AK/PV-169/2016, AK/VE-111/2016)

Integrovaný přístup v komunitním plánování

kpssCílem vzdělávacího kurzu je zvýšení kompetencí sociálních pracovníků v rámci zjišťování potřeb občanů a cílových skupin sociálních služeb v oblasti integrovaného přístupu komunitního plánování. Během kurzu budou probrány základní principy, postupy a legislativní vymezení komunitního plánování. Dále kurz seznámí účastníky s procesem zjišťování potřeb občanů, cílových skupin, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, se způsoby sběru dat a analýzou výstupů. Pozornost bude věnována aktérům v organizační struktuře integrovaného plánu. Budou představeny příklady dobré praxe přípravy, tvorby a realizace komunitních plánů jako prostředek k integraci daného území.

Územní studie krajiny

ruruOdborný kurz k územním studiím krajiny se zaměřením mj. na zásady při plánování v krajině, způsob a specifika zpracování územní studie krajiny, legislativní souvislosti a možnosti financování zpracování územně plánovacích podkladů týkajících se řešení krajiny.

Rozbor udržitelného rozvoje území 2016

ruruCílem kurzu je účastníky seznámit s možnostmi postupů zpracování územně analytických podkladů (včetně rozboru udržitelného rozvoje území) a se zásadami tvorby indikátorů. Hlavním motivem semináře je princip proměňte data a indikátory ve znalost o Vašem území. Dále budou účastníci seznámeni s principy prostorového plánování, propojení územního plánování a socioekonomického rozvoje území, strukturou osídlení a jejího průměru do prostorového plánování.

Účastníkům budou popsány aktuální informace týkající se územně plánovací činnosti, budou seznámeni se stěžejními problémy urbanismu, budou jim popsány nové trendy v územním plánování a nové přístupy v územně plánovací činnosti (včetně zpracování územně analytických podkladů). V rámci semináře budou dále probírána témata udržitelného rozvoje území, datových zdrojů a jejich důležitosti pro zpracování vyváženosti pilířů – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Anglický jazyk pro veřejnou správu

englishVeřejná správa pokrývá pestrou škálu témat a tento kurz poskytuje příležitost je zvládnout a naučit se je používat v cizím jazyce. V jednotlivých hodinách si prostřednictvím cvičení zaměřených na různé oblasti jazyka (mluvený i písemný projev, čtení, poslech) rozšíříte znalosti všeobecného i terminologického jazyka z různých oblastí veřejné správy. Výstupem pak bude adekvátní, srozumitelný projev odpovídající dané úrovni.

Anglický jazyk pro zdravotnictví

englishÚčelem kurzu je rozšířit a prohloubit slovní zásobu jazyka používaného v praktických situacích souvisejících se zdravotnictvím. Prostřednictvím různých samostatných i skupinových cvičení si účastníci procvičí jazyk, kterého budou moci využít ve své každodenní praxi, počínaje popisem nemocničních zařízení a základním návodem pro poskytnutí první pomoci na dálku konče. Kromě zmíněných témat si mohou také účastníci sami zvolit oblast, na níž by se rádi zaměřili.

Anglický jazyk pro policii

englishV rámci realizovaného kurzu se účastníci seznámí se základy oborového jazyka a prohloubí a rozšíří své znalosti všeobecného jazyka, vše v kontextu hesla pomáhat a chránit. Náplní hodin tak nebude pouze čistě bezpečnostní problematika, ale i témata související s popisem míst, informacemi o dané lokalitě nebo první pomocí. Hodiny se zaměřují na ústní komunikaci, procvičované prostřednictvím různých simulovaných situací. Kromě zmíněných témat si mohou také účastníci sami zvolit oblast, na níž by se rádi zaměřili.

IT dovednosti v praxi veřejné správy

itCílem kurzu je získat schopnost efektivní práce v aplikacích Word a PowerPoint, seznámení se zásadami sazby textu, tvorby schémat, úpravy obrázku a fotografií. Dále účastníci budou seznámeni i s možnostmi pokročilejších programů Photoshop a InDesing. Jak se tvoří leták? Dále se naučí využívat jednotlivé komunikační kanály pro efektivní komunikace s veřejností a vytvářet vhodné podklady pro politické představitele.