KURZY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE

Jak se tvoří strategické plány obcí

Katalog_kurzu_PAAC8Nabízíme profesionální poradenství při zpracování strategických plánů. Strategický plán rozvoje obce formuluje společnou rozvojovou vizi obce a prostřednictvím jednotlivých kroků definuje cestu k jejímu naplnění. Jak na to? Máme zkušenosti ze zpracování strategických dokumentů ve všech velikostních kategoriích obcí.

Akreditace Ministerstvo vnitra:

AK/PV-104/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky

AK/VE-59/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

.

Efektivní komunikace města s veřejností

Katalog_kurzu_PAAC_liteCílem kurzu je seznámit účastníky s různými možnostmi komunikace města s veřejností a zapojit je tak do plánování rozvoje města. Jak interaktivně zapojit veřejnost pomocí sociálních sítí, internetových stránek, veřejných projednání, kulatých stolů, pocitových map a další. Účastníci se také seznámí s důležitými základy pro vytvoření své internetové prezentace v redakčním systému WordPress a naučí se jej spravovat.

Akreditace Ministerstvo vnitra:

AK/PV-299/2019

AK/VE-172/2019

Bytová politika v praxi – tvorba bytové koncepce

Katalog_kurzu_PAAC4Cílem kurzu je seznámit účastníky semináře s aktuálními trendy v bytové politice a v tomto kontextu se socio-ekonomickými procesy ve městech a s možnostmi, jak na ně reagovat při formování bytové politiky města. Pozornost bude věnována finančním modelům obecní bytové politiky, návrh možností financování, jak pro udržení stávajícího bytového fondu, tak i v oblasti přípravy nové výstavby, včetně návrhu komplexního systému řešení pro celé město.

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí:

2015/0895-SP/VP

Integrovaný přístup v komunitním plánování

Katalog_kurzu_PAAC14Cílem vzdělávacího kurzu je zvýšení kompetencí sociálních pracovníků v rámci zjišťování potřeb občanů a cílových skupin sociálních služeb v oblasti integrovaného přístupu komunitního plánování. Během kurzu budou probrány základní principy, postupy a legislativní vymezení komunitního plánování. Dále kurz seznámí účastníky s procesem zjišťování potřeb občanů, cílových skupin, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, se způsoby sběru dat a analýzou výstupů. Pozornost bude věnována aktérům v organizační struktuře integrovaného plánu. Budou představeny příklady dobré praxe přípravy, tvorby a realizace komunitních plánů jako prostředek k integraci daného území.

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí:

2016/0149-SP/VP

Analytická kreativita pro sociální pracovníky

Katalog_kurzu_PAAC20Kurz je zaměřen na rozvoj kreativního analytického přístupu při výkonu správních činností, řešení problémů, tvorbě strategií, vyhodnocování situací v transformující se společnosti, zaměřené na včasné identifikování rizik, potenciálních ohrožení a jejich řešení (často i nestandardních), a to jak v organizacích, tak i v širším území. Cílem kurzu je předat účastníkům zmíněné dovednosti na základě praktických cvičení vyhodnocování situací (případové studie) tak, aby byly použitelné v jejich každodenní praxi. Mezi další cíle programu patří seznámit účastníky s procesy jak správně stanovit výzkumně-analytický problém a určit způsob řešení s použitím dostupných zdrojů a využitím nových řešení v krizových situacích.

Akreditace: Ministerstvo práce a sociálních věcí:

2016/0281-SP/VP

Územní studie krajiny

USK_kurzOdborný kurz k územním studiím krajiny se zaměřením mj. na zásady při plánování v krajině, způsob a specifika zpracování územní studie krajiny, legislativní souvislosti a možnosti financování zpracování územně plánovacích podkladů týkajících se řešení krajiny.

IT dovednosti v praxi veřejné správy

Katalog_kurzu_PAAC18Cílem kurzu je získat schopnost efektivní práce v aplikacích Word a PowerPoint, seznámení se zásadami sazby textu, tvorby schémat, úpravy obrázku a fotografií. Dále účastníci budou seznámeni i s možnostmi pokročilejších programů Photoshop a InDesing. Jak se tvoří leták? Dále se naučí využívat jednotlivé komunikační kanály pro efektivní komunikace s veřejností a vytvářet vhodné podklady pro politické představitele.