Nová sociální rizika a komunitní plánování sociálních služeb města Blansko

Blansko_KP_2012Odborné a metodické vedení v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/73.00036 realizovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Zpracování dokumentů a výstupů v projektu:

V rámci projektu byl proveden sociologický průzkum, kdy výsledky jsou součástí a podkladem procesu KPSS v Blansku. Byla zpracována analýza nových sociálních rizik a komunitního plánu a byla zpracována sociodemografická analýza SO ORP Blansko. Výzkum proběhl formou telefonického dotazování – CATI a respondenti (veřejnost, uživatelé sociálních služeb) také měli možnost vyplnění dotazníku na webovém portálu. Byla zpracována analýza uživatelů a poskytovatelů soc. služeb v SO ORP Blansko, která byla zaměřena na 4 skupiny uživatelů soc. služeb (skupina senioři, skupina osoby se zdravotním postižením, skupina rodina a mládež, skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a menšiny). Dále byla zpracována analýza bytové situace seniorů v SO ORP Blansko formou strukturovaných rozhovorů Face to face s 262 seniory. Byla zpracována analýza prostorového rozmístění sociálních služeb v rámci SO ORP Blansko, která byla doplněna o názory jednotlivých starostů v rámci SO ORP Blansko ohledně prostorového zajištění soc. služeb a mapové výstupy zaměřující se na přehled poskytovatelů služeb sociální péče a sociální prevence ve SO ORP Blansko a také na prostorové rozmístění klientů sociálních služeb v rámci jednotlivých obcí.

Vytvoření interaktivního informačního systému a jeho průběžná aktualizace:

Byl zprovozněn webový portál, který slouží jako interaktivní informační systém sociálních služeb pro veřejnost. Nabízí informace o procesu komunitního plánování, dále o Centru pro KPSS a přehled poskytovatelů sociálních služeb, včetně kontaktů. Informační systém je průběžně aktualizován.

Nastavení parametrů efektivity komunitního plánování sociálních služeb:

Byl vyhotoven a schválen komunitní plán města Blanska – „3. KPSS Blansko 2013 – 2016“. Následně byl zpracován prováděcí dokument komunitního plánování – Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013 a 2014.