AIR TRITIA: Strategie řízení kvality ovzduší pro 5 měst

AIR-TRITIA_RGB

Jedním z hlavních výstupů projektu AIR TRITIA jsou strategie řízení kvality ovzduší pro 5 měst zapojených do projektu (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina). Strategie jsou zaměřeny na zvýšení kapacit a možností veřejné správy pro rozhodování a řešení znečištění ovzduší.

Cílem strategií je vytvořit řízení kvality ovzduší na úrovni jednotlivých měst a jejich funkčních městských oblasti s využitím systému AQMS, který bude doplněn o konkrétní opatření a scénáře vytvořené městům na míru. Strategie jsou tvořeny 3 částmi: analytickou, návrhovou a implementační. V návrhové části je zformulována vize, globální cíl, prioritní osy a specifické cíle, které jsou naplněny jednotlivými opatřeními. Na základě systému AQMS jsou zhodnoceny dopady jednotlivých opatření. Vybraná opatření vytvářejí scénář, který bude mít největší dopad na kvalitu ovzduší v daném území. Na základě vybraného scénáře spolu se stanovenými finančními možnostmi bude sestaven akční plán do roku 2025. Strategie kvality ovzduší, na rozdíl od jiných pevně stanovených územních strategií, musí zohlednit, že ovzduší je volně pohyblivá složka nad hranicemi států a proto je nutné k němu přistupovat integrovaně.

V současné době experti z organizací zapojených do projektu AIR TRITIA objíždí jednotlivá města, kde ve spolupráci s politickými zástupci, úředníky a dalšími zainteresovanými skupinami spolupracují na finální podobě analytických částí strategií a konkretizují silné stránky, slabé stránky příležitosti a hrozby prostřednictvím SWOT analýzy. Následně budou společná jednání pokračovat při tvorbě návrhových částí strategií.

Jednotlivé strategie budou v souladu s Regionální strategií managementu kvality ovzduší, která v rámci projektu vznikne pro celé území Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA).

foto_opole

Výstupy strategického řízení:

1/Doporučení pro národní úroveň CZ, PL, SK

2/Společná strategie pro regionální úroveň (ESÚS TRITIA)

3/Strategie pro lokální úroveň měst a jejich funkčních městských oblastí (FUA)

Obrázek 0.2: Tři úrovně strategického přístupu v projektu AIR TRITIA

strategie

Zdroj: ACCENDO, 2018.