PUBLICATION ACTIVITIES

Assoc. Prof. Lubor Hruška, Ph.D. (selected)

FOLDYNOVÁ, I. – IVAN, I. – TVRDÝ, L.

Trh práce a krize v Moravskoslezském kraji

IN: Sucháček, J (eds.) Regionální rozvoj včera dnes a zítra. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2009, str 63 -82. ISBN 978-80-248-1983-9.

TVRDÝ, L.

Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti

Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1729-3.

IVAN,I. – TVRDÝ, L.

Sociodemografické faktory ovlivňující vzdálenost migrace a její vývoj

Regionální studia, roč. 2008, číslo 1, str. 2 -8. ISSN 1803-1471.

TVRDÝ, L.

Kapitola Sociologie IN: MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování.

Praha: Linde. 2008. ISBN: 978-80-7201-699-0.

KELLER, J.; TVRDÝ, L.

Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008.

ISBN 978-80-86429-78-6.

TVRDÝ, L. a kol.

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2007. ISBN: 978-80-248-1665-4.

KELLER, J. TVRDÝ, L.

Seriál “Práce a Vzdělání” v časopise Ekonom 43/2006 až 2/2007. Celkem 10 dílů v části analýzy.

MACHŮ, M. – TVRDÝ, L. – ŠIMEK, M.

How Does Tertiary Education Level Insure People Against Unemployment

IN: Sborník Území, znalosti a rozvoj v rámci konference Zvyšování konkurenceschopnosti aneb nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů Ostrava: VSB-TU Ostrava, Ekf, Katedra regionální a environmentální ekonomiky, 2007.ISBN 978-80-248-1554-1.

IVAN,I. – TVRDÝ, L.

Změny v prostorovém pohybu obyvatelstva Moravskoslezského kraje

IN: Sborník Území, znalosti a rozvoj v rámci konference Zvyšování konkurenceschopnosti aneb nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů Ostrava: VSB-TU Ostrava, Ekf, Katedra regionální a environmentální ekonomiky, 2007. ISBN 978-80-248-1554-1.

IVAN,I. – TVRDÝ, L.

Regionalizace Moravskoslezského kraje 2001

IN: Sympozium GIS Ostrava 2007 Ostrava: VSB-TU Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky, 2007.KUTSCHERAUER, A. a kol. Řízení regionální a místní správy DHV: Ostrava, 2006 Přílohy.

TVRDÝ, L. – ZAJÍC, L.

Případové studie inovativních metod a přístupů v rozvoji územních jednotek

In: Mezinárodni konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoj 2006.

HORÁK J.; HORÁKOVÁ B., ŠIMEK M., TVRDÝ L.

Analýza situace při propouštění z firmy CEBO ZLÍN a.s., DÍLNA JABLUNKOV v počátku roku 2002

VŠB-TU Ostrava, 2005., 127 stran.

TVRDÝ, L.; HANČLOVÁ, J.

Classification of the Regions

In: Studies and Analyses of the Macro- and Microeconomis System Structure and Behavior Using the Economic – Mathematical Methods. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, Faculty of Economics 2004. pp. 163-214. ISBN 80-248-0666-5.

TVRDÝ, L.; LEV, G.;ASPHOLM, P.

Regional development in the arctic regions

In VII. . International colloquium of Regional Science. Mikulov 24.-25.6.2004 Brno :Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2004. pp. 217-238.

TVRDÝ, L.; LEV, G.; KOŘÁN, P.

Quantification of qualitative indicators – The REDIF method

(POSTER) Viena 3.5.11.2004. Leoben : University of Leoben, 2004. TVRDÝ, L.; LEV, G.; ASPHOLM, P.; SOLDAL, O.; MISUND, A. Modelling of regional development in arctic regions. In Proceedings of the Final Iron Curtain International Symposium. Viena – 5.11.2004 Leoben : University of Leoben, Austria, 2004. pp. 17-26.

TVRDÝ, L.; LEV, G.; GAJDOŠ, P.; ĎURÁKOVÁ, D.

Indicators Valuation using FCA and Moebius Inversion Function

In DATAKON 2004. Brno 23.-26.10.2004. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2004. pp. 211-220. ISBN 80-210-3516-1.

TVRDÝ, L.

Indicators Valuation using FCA and Moebius Inversion Function

In Marketingové a socioekonomické analýzy měst a regionů v MSK. Ostrava 5.2.2004. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 3-10. ISBN 80-248-0583-9.

TVRDÝ, L.; ČEMERKOVÁ, Š.

Vývoj vzdělanostní struktury v okrese Karviná a jeho ovlivnění Obchodně Podnikatelskou fakultou v Karviné

Acta academica karviniensia, 2004, roč. 2004, (č. 1), s. 15 -24. ISSN 1212-415X.

TVRDÝ, L.; ZAJÍC, L.

Prostorová analýza konfliktů na řece Pasvik

In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Mikulov 24.-25.6..2004. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 1-10.

ŠOTKOVSKÝ, I.; TVRDÝ, L.

Vývoj přirozeného a migračního přírůstku v obcích Moravskoslezského kraje v letech 1992 až 2001

Demografie, 2004, roč. 46, (č. 1), s. 33-46. ISSN 0011-8265.

SPÁČIL, V.; TVRDÝ, L.; MARTINÍK, I. H

Hodnocení spokojenosti studentů se studiem na EkF VŠB – TU Ostrava

Ekonomická revue, 2003, vol. 6, no. 4, pp. 71-94. ISSN 1212-3951.

Tvrdý, L.

Vývoj prostorové diferenciace v okrese Karviná

In: VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra regionální ekonomie a správy, 2003. pp. 251-264. ISBN: 80-210-3289-8.

Tvrdý, L.

Možnosti využití dat ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) pro analýzy trhů práce

In: Horák, J. (ed.) Praktické ukázky využití geoinformačních technologií v činnosti úřadů práce. Učební materiál. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Hutnická a geologická fakulta, Institut geoinformatiky. 2003. Příloha č. 3, 13 s.

Hančlová,J. ;Tvrdý, L.

Úvod do analýzy časových řad

In: Horák, J. (ed.) Analýza a predikce vývoje ukazatelů trhu práce v regionech. Učební materiál. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Hutnická a geologická fakulta, Institut geoinformatiky. 2003. Příloha č. 1, 32 s. Dostupné na www: http://gis.vsb.cz/pan/Skoleni/skoleni.htm.

Hančlová,J. ;Tvrdý, L. et al.

Modelování a klasifikace regionálních trhů práce

(Monografie) Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150. ISBN 80-248-0220-1.

Šotkovský, I.;Tvrdý, L.

Změny reprodukčního a prostorového chování obyvatel Moravskoslezského kraje v letech 1992 až 2000

In: Mezinárodní vědecká konference „Ekonomické a adaptační procesy 2002“, sekce č. 4: Regionální politika ČR před vstupem do EU. Sborník referátů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. ISBN: 80-248-0186-8.

Tvrdý, L.

Vývoj regionálních trhů práce v České republice v letech 1996-2002. Národná a regionálna ekonomika IV. Sborník referátů. Košice: TU Košice, 2002 , ISBN: 80-7099-923-3.

Tvrdý, L.

Klasifikace regionálních trhů práce. In: V. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra regionální ekonomie a správy, 2002. ISBN: 80-210-3008-9.

Spousta, J.

et al. Working Time and Work Organisation in the Czech Republic. (Výzkumná zpráva pro International Labour Organisation) Praha: SC&C spol. s r. o. 2001.

Hančlová, J.

et al. Modelování vývoje regionálních trhů práce (Oponovaná výzkumná zpráva). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2001, s. 113. ISBN: 80-248-0056-X.

Spačil, V. – Tvrdý, L.

Identifikace míry věrnosti studentů na EkF VŠB-TU Ostrava

Ekonomická revue, 2001, vol. 4, no. 2, pp. 89-96. ISSN 1212-3951.

Gottvald, J. – Tvrdý, L.

Knowledge Stocks and Flows in Czech Economy. In Annual Conference European Association of Labour Economists (EALE). Jyväskylä (Finland): Jyväskylä Polytechnic, 2001.

Hančlová, J. – Tvrdý, L.

Cross-Sectional Analysis of Modified Phillips Curve in the Czech Republic

In: 11th joint Czech-German-Slovak Conference Mathematical Method in Economy and Industry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1999. s. 27-36. ISBN 80-7083-338-6.

Hančlová, J.

et al. . Modelování vývoje nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. (Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GAČR 402/96/0823) Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 1998, s. 131.

Hančlová, J. – Tvrdý, L.

Cross-Sectional Analysis of Regional Labour Markets in the ČR. Bulletin of the Czech Econometric Society, 1998, vol. 5, Issue 8, s. 113-125, ISSN 1212-074X.

Tvrdý, L.

Migrace a její dopady na hostitelskou zemi

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 1997.