AKTUALITY

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice a Telč

Vysočina, komunitní plánování SO ORPV rámci podpory rozvoje procesu komunitního plánu poskytujeme naše služby třem obcím s rozšířenou působností v kraji Vysočina: Bystřici nad Pernštejnem, Moravským Budějovicím a Telči. V první etapě projektu pomáháme městům s nastavením realizace projektu, následně zpracujeme podrobnou analytickou část s využitím široké škály datových zdrojů, ze kterých získáme potřebné znalosti potřebné pro plánování sociálních služeb v jednotlivých regionech, včetně sociodemografických analýz a prediktivních modelů struktury populace. Následně definujeme pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v rámci procesu komunitního plánování. Následuje tvorba návrhové části, která stanoví vizi, opatření a aktivity strukturované do přehledného hierarchického systému. Poslední části tvorby dokumentu je implementační část, která definuje jednotlivé procesní kroky k úspěšnému naplnění plánu. V rámci realizace rovněž zajišťujeme komunikaci s veřejností. Proces tvorby plánu probíhá v úzké součinnosti s jednotlivými městy, členy řídicí skupiny a pracovními skupinami, jejichž členy jsou klíčoví aktéři v oblasti sociálních služeb v daném regionu.

WS1_TB

Mezinárodní odborný workshop Regionální a národní identita

V rámci projektu “Velký historický atlas českého Slezska” se 16. řína 2019 konal Interaktivní multidisciplinární odborný workshop pro přední odborníky ve středoevropském prostoru, který se věnuje vymezení nových směrů ve vývoji identity, soudržnosti obyvatel s územím a sídelní struktury ve středoevropském prostoru ve 21. století. Více info ZDE

Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí

Zahranici_PAS_Demence_ltCílem realizace veřejné zakázky je přinést informace ze zahraničí v oblasti alternativní a augmentativní komunikace u osob s demencí a osob s PAS. Byla zpracována analýza procesu tvorby
a způsobu využívání prostředků alternativní a augmentativní komunikace u osob s demencí a osob s poruchou autistického spektra. Podrobně jsou v ní  zmapovány AAK pro osoby s demencí
a osoby s PAS v níže uvedených zemích, včetně souhrnných informací o AAK v každé zemi s doporučením toho, co je vhodné implementovat do ČR.
Pro osoby s demencí: Velká Británie, Německo, Francie a Švédsko;
Pro osoby s PAS: Velká Británie, Rakousko, Španělsko a Norsko

Souhrn způsobů a nástrojů komunikace pro osoby s demencí a PAS v ČR

CR_Demence_PAS_ltCílem veřejné zakázky bylo vytvořit dva materiály. Jeden materiál shrnující způsob komunikace a nástroje a metody pro komunikaci pro osoby s demencí v ČR a druhý materiál shrnující způsob komunikace a nástroje a metody pro komunikaci pro osoby s PAS v ČR. Materiály obsahují souhrn aktuálně existujících a využívaných nástrojů a metod AAK v ČR pro tyto dané cílové skupiny a dále doporučení pro vytvoření a využití nástrojů a metod AAK pro komunikaci v praxi s těmito cílovými skupinami (tzn. popis jednotlivých nástrojů a metod AAK včetně definování situací, kdy mohou být v praxi využity).

AIR-TRITIA_RGB

AIR TRITIA: Strategie řízení kvality ovzduší pro 5 měst

Jedním z hlavních výstupů projektu AIR TRITIA jsou strategie řízení kvality ovzduší pro 5 měst zapojených do projektu (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina). Strategie jsou zaměřeny na zvýšení kapacit a možností veřejné správy pro rozhodování a řešení znečištění ovzduší.

Cílem strategií je vytvořit řízení kvality ovzduší na úrovni jednotlivých měst a jejich funkčních městských oblasti s využitím systému AQMS, který bude doplněn o konkrétní opatření a scénáře vytvořené městům na míru. Strategie jsou tvořeny 3 částmi: analytickou, návrhovou a implementační. V návrhové části je zformulována vize, globální cíl, prioritní osy a specifické cíle, které jsou naplněny jednotlivými opatřeními. Na základě systému AQMS jsou zhodnoceny dopady jednotlivých opatření. Vybraná opatření vytvářejí scénář, který bude mít největší dopad na kvalitu ovzduší v daném území. Na základě vybraného scénáře spolu se stanovenými finančními možnostmi bude sestaven akční plán do roku 2025. Strategie kvality ovzduší, na rozdíl od jiných pevně stanovených územních strategií, musí zohlednit, že ovzduší je volně pohyblivá složka nad hranicemi států a proto je nutné k němu přistupovat integrovaně.

V současné době experti z organizací zapojených do projektu AIR TRITIA objíždí jednotlivá města, kde ve spolupráci s politickými zástupci, úředníky a dalšími zainteresovanými skupinami spolupracují na finální podobě analytických částí strategií a konkretizují silné stránky, slabé stránky příležitosti a hrozby prostřednictvím SWOT analýzy. Následně budou společná jednání pokračovat při tvorbě návrhových částí strategií.

Jednotlivé strategie budou v souladu s Regionální strategií managementu kvality ovzduší, která v rámci projektu vznikne pro celé území Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA).

foto_opole

Výstupy strategického řízení:

1/Doporučení pro národní úroveň CZ, PL, SK

2/Společná strategie pro regionální úroveň (ESÚS TRITIA)

3/Strategie pro lokální úroveň měst a jejich funkčních městských oblastí (FUA)

Obrázek 0.2: Tři úrovně strategického přístupu v projektu AIR TRITIA

strategie

Zdroj: ACCENDO, 2018.

 

AIR-TRITIA_RGB

AIR TRITIA: DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ, v Ostravě proběhl HEALTHY AIR INFO DAY

V úterý, 7. května 2019, proběhl DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ v budově rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu CE 1101 AIR TRITIA / JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V OBLASTI TRITIA spolufinancovaného z INTERREG CENTRAL EUROPE / CE 1101, UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA. Jednalo se o edukativní akci pro studenty VŠB – TUO zaměřenou na informace v oblasti zlepšování kvality ovzduší. Studenti byli u informačního stánku seznámeni s územím oblasti TRITIA, s regiony a městy, která jsou do projektu zapojena, a se způsoby, jak mohou sami přispět ke zlepšení kvality vzduchu, který dýchají. Studenti ve vědomostním kvízu ve většině případů prokázali dobrou znalost problematiky znečištění ovzduší, často však byli překvapeni, jak vysokou měrou se lokální topeniště v domácnostech podílejí na znečištění ovzduší. Další překvapující informace pro ně byla skutečnost, že je zakázáno pálit barevný papír. Mezi asi 150 účastníky akce bylo přibližně 15 zahraničních studentů, kteří úspěšně vyplnili kvíz v anglickém jazyce. Potěšující bylo, s jakým zájmem se o projekt zajímali právě zahraniční studenti. Všichni účastníci byli odměněni drobnými propagačními předměty a obdrželi informační letáky. Zajímavé bylo, že někteří oslovení studenti se odmítli akce zúčastnit kvůli svému kuřáckému nešvaru.

Se zájmem studenti také sledovali tematickou video prezentaci „Země Tritia“, kterou hodnotili jako zábavnou a šokující zároveň. Zajímali se, zda je video volně dostupné také na internetu, což jim bylo potvrzeno s odkazem na informační leták, který obdrželi. Zájem o informace týkající se projektu AIR TRITIA byl nad očekávání vysoký.

AIR-TRITIA_RGB

AIR TRITIA: Den zdravého ovzduší na VŠB-TUO 7. května 2019

V budově A rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava se v rámci projektu CE 1101 AIR TRITIA / JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V OBLASTI TRITIA spolufinancovaného z INTERREG CENTRAL EUROPE /  CE 1101, UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA, uskuteční edukativní akce pro studenty VŠB – TUO zaměřená na zlepšování kvality ovzduší. Studenti budou u informačního stánku seznámeni se způsoby, jak mohou sami přispět ke zlepšení kvality vzduchu, který dýchají, ověří si, zda skutečně znají největší zdroje znečištění ovzduší a zda vědí, jak polutanty působí na jejich zdraví. Účastníci akce obdrží informační letáky o projektu, a ti, kteří se zúčastní vědomostního kvízu, budou odměněni propagačními předměty. U informačního stánku bude po celou dobu konání akce zároveň probíhat informační video prezentace.

Kdy: ÚTERÝ, 7. KVĚTNA 2019, 8:30 – 14:00

Kde: VŠB – Technická univerzita Ostrava, ul. 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba (budaova A rektorátu)

images

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.

Projekt „VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu modernizace s dopadem na kulturní krajinu“ (identifikační kód projektu: DG18P02OVV047) byl financovan z účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG z Ministerstva kultury. Předmětem projektu bylo komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Partneři: Slezské zemské muzeum, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Projekt byl hodnocen Radou ministra kultury pro výzkum jako VYNIKAJÍCI, tj., výsledky s mezinárodním významem (V).

Více na stránkách projektu http://atlas-slezska.cz

Mapování znalostí, a potřeb v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji

ACCENDO_znak_napis-01 OPZ

V rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ je pro pro účastníky KPSS v Olomouckém kraji připraven dotazník, jehož cílem je zmapovat základní znalosti o procesu komunitního plánování sociálních služeb a zmapovat potřeby vzdělávání v oblastech plánování sociálních služeb, které stanovil Olomoucký kraj.

Dotazník naleznete na následujícím odkazu http://kpss.accendo.cz/

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690

AIR-TRITIA_RGB

Healthy Air Info Day Ostrava – Poruba

The 28th Ostrava Earth Day, within the global Earth Day campaign, focused on environmental issues for more than 45 years, was organized in Ostrava – P     oruba, Hlavní třída, on Thurday, 26th April 2018, from 9 am to 4 pm. An interesting program with various activities for visitors was prepared by the Korunka Leisure Center, Ostrava – Mariánské Hory, in cooperation with VŠB – Technical University of Ostrava, OZO Ostrava and other institutions and schools.

IMG_4877

The topic of most activities was “Life in Motion”, as everything in nature is in motion – water, planets, plants or animals. Visitors were asked to respond to the questions like “What is movement?”, “How can animals, plants and humans move?” or, “What is the meaning of movement for humans and their health?”. Children could see dancing raisins, diving fish, traveling water, movements under a microscope, or they could try to „control“ the movements of the Earth with gestures. Presentations of hawking, foresting, dog sports, meteorology and others were shown there as well. During the event, the activities were accompanied by a range of ecologically-tuned entertainment performances.

 Healthy Air Info Day

OnIMG_4920e of the most attractive and noisiest displays there was the Smokeman´s interactive show, arranged by ACCENDO – Centre for Science in Research, in cooperation with VŠB – Technical University of Ostrava, within the AIR TRITIA project as a part of the Healthy Air Info Day.

The visitors to the Earth Day in Ostrava – Poruba had a chance to learn how they can help to improve the air quality in our region. The interactive show “SMOKEMAN ZASAHUJE” (Smokeman in action), designed for both children and adults, presented the methods of proper combustion in local boilers to the general public.

The Smokeman is a guy who does not like smoke. He tries to explain people how burning solid fuels at domestic combustion boilers affects the quality of the air we have to breathe. The Smokeman alias Jiří Horák, the head of the Research Centre at VŠB – Technical University of Ostrava, says that recent measurements show that even a small chimney can produce a large amount of air pollutants and degrade greatly the quality of the air. According to him, combustion of fuel in domestic boilers can be compared to the relationship between a man and a woman: in order to “react” together, several conditions need to be met – they have to meet at the same place, get closer to each other, they must be ready, need time and space. To burn the fuel reasonably, it needs oxygen, temperature and time. For example, using wet wood for burning is like pouring water into the stove or boiler.

The Smokeman’s Ten Commandmends of a good stoker were displayed:

1.    Do not be indifferent to yourself or to your surroundings, be concerned about what comes out of your chimney.

2.    Dry up the wood for at least one to two years.

3.    Do not burn garbage.

4.    Set the control flaps to allow the air to the fuel, do not smother the fire.

5.    Apply more often a smaller dose of fuel than one large dose over a long period of time.

6.    Clean the boiler and chimney regularly.

7.    Use a modern boiler or stove.

8.    Keep the flue gas temperature between 150 ° C and 250 ° C.

9.    Do not let the heat out of the window, do not overheat your rooms, and use the heating only if you really need it.

10. Use your combustion boiler in the way you would like it to be used by your neighbour.

The Smokeman explained how to determine the efficiency of a domestic combustion boiler, how much it is important to be aware of what comes out from our chimneys. He also presented the basic types of combustion constructions, their basic characteristics, how to operate boilers, stoves and fireplaces in the right way, and how to take a proper care of them.

A lot of interesting tasks were prepared for children. They could take part in various measurements and find out how bad the incineration of domestic waste is comparing to burning the dry wood. A very popular experiment among the children was the demonstration of inversion in the aquarium. The simple experiment allowed the children to learn how the inverse arises and how they can create an inversion themselves using kitchen salt, water, and food colouring. In addition, children could try to measure flame temperature using a thermocouple or thermal camera. For bold children, a less traditional method of making fire was prepared – making fire using a rocket. The show was presented in an amusing and engaging form.

As a part of the Smokeman interactive show, an AIR TRITIA Information Stand was placed right next to the Smokeman´s display. The visitors had a chance to test their knowledge of the TRITIA region geography and air pollution prevention. After they had completed a quiz, they were given a little prize – the promotional items of the AIR TRITIA project – a small notepad, a pen, a thematic colouring picture, and a small paper bag. About 300 visitors stopped at the AIR TRITIA Stand, mostly children aged 8 – 15, and about 250 of them completed the quiz. We were very pleased to welcome among the visitors also the representatives of the Central Mining Institute of Katowice, Mrs. Małgorzata Wysocka and Mr. Kristian Skubacz, and from University of Žilina, Mrs. Veronika Mešková, who arrived to Ostrava Earth Day and used the opportunity to observe the atmosphere of the event.