AKTUALITY

Konference “Rozvoj dobrovolnictví v České republice”

Konference je výstupem systémové analýzy v ČR a zároveň i mezinárodní komparace. Závěry konference budou podkladem pro návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR.

Od října 2017 realizuje Ministerstvo vnitra České republiky projekt “Zabezpečení klíčových výstupů projektu I – Rozvoj dobrovolnictví v ČR”. V České republice již za tímto účelem proběhla návštěva všech 14 krajů s dobrovolnickými organizacemi a také návštěva více než 12 organizací zaměřených na dobrovolníky ve speciálních oblastech. V rámci projektu je sledována profesionalizace služeb práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe. Sledovány a srovnávány jsou také poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity.

Mezinárodní analýza je realizována také v 6 zemích Evropy: Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Nizozemí a Itálie. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, tak aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice. Výsledná analýza bude obsahovat shrnující komparaci a doporučení, které budou taktéž podkladem pro návrh “Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR”.

Výsledkem této činnosti je konference s workshopem, která se uskuteční 20. a 21. března 2018 vždy od 8:30-16:00 hod. v Kongresovém centru Vavruška (palác Charitas) v Praze 2 na Karlově náměstí č. 5.

První den proběhne plenární konference, která bude věnovaná stavu dobrovolnictví v zahraničí a České republice. Následující den bude věnovaný interaktivnímu workshopu, ve kterém se účastníci zapojí do diskuze o problematice dobrovolnictví. Účastni budou mezinárodní hosté a čelní představitelé ministerstva.

Akce je bezplatná. Během konání konference bude zajištěno občerstvení.

Účast je podmíněna vyplněním a zasláním přihlášky nejpozději do 20. 2. 2018 na adresu: konference@accendo.cz. Prosím, přihlaste se, co nejdříve, protože počet účastníků je z důvodu kapacity sálu omezen.

Podrobný program a přihlášku naleznete zde.

Vaše účast může být důležitá, budeme tvořit výstupy pro návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR.

Pokud máte jakékoli nejasnosti, kontaktujte paní Mgr. Andreu Hruškovou, mail: andrea.hruskova@accendo.cz.

Na Vaši účast a spolupráci se těší pracovníci Ministerstva vnitra a zástupci zpracovatele ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú, která je pověřena vypracováním výše uvedené srovnávací studie.

AIR TRITIA: Na konferenci se představili čeští, slovenští a polští odborníci na znečištění ovzduší

(OSTRAVA, 19. 10. 2017) Zástupci partnerských měst, regionů a výzkumných organizací se 17. 10. 2017 setkali v sídle Hlavního hornického institutu (GIG) v Katovicích u příležitosti konání zahajovací konference projektu AIR TRITIA (č. CE1101), který se věnuje znečištěním ovzduší v Česko-Slovensko-Polské oblasti (region TRITIA).

Konferenci zahájil ředitel Hlavního hornického institutu profesor Stanisław Prusek, který vyjádřil osobní zaujetí nad projektem a ocenil jeho praktický přínos, dále předal slovo Dr. Małgorzatě Wysocké, která následně celou konferenci moderovala. Následovalo vystoupení představitelů veřejné správy (Ministerstvo životního prostředí ČR, zástupce Slezského vojvodství a Žilinského kraje), kteří vyjádřili zájem aktivně spolupracovat na výstupech projektu.

Zástupci hlavního partnera, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB), docent Petr Jančík a Ing. Irena Pavlíková představili projekty VŠB z oblasti řízení kvality ovzduší: AIR SILESIA, AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA a Systém řízení kvality ovzduší pro město Olomouc, z jejichž výstupů těží i projekt AIR TRITIA. Přednesli rovněž roli VŠB v projektu, která spočívá ve vytvoření informačních prostorových databází (geografická databáze, dopravní databáze, databáze malých lokálních topenišť, databáze průmyslových zdrojů, epidemiologická databáze), modelu znečištění ovzduší vytvořeného pomocí výpočetního výkonu superpočítačového centra IT4Innovations, kalkulaci zdravotních rizik, biomonitoringu mechů prostřednictvím jaderného reaktoru. VŠB v rámci projektu vyvine jeden z hlavních výstupů projektu – Systému řízení kvality ovzduší (AQMS – Air Quality Management System), nástroje určeného primárně pro potřeby veřejné správy, přístupný bude rovněž veřejnosti. V závěrečné fázi projektu pak budou pracovníci vysoké školy navrhovat konkrétní opatření pro zlepšení kvality ovzduší, tvořit a hodnotit možné scénáře vývoje v rámci navržených strategií.

Za vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., vystoupil Dr. Vladislav Bízek, který podrobně popsal přehled evropské legislativy a národních legislativ, který v rámci v projektu zpracovává. ACCENDO rovněž v projektu tvoří demografickou a socioekonomickou databázi, socioekonomickou studii (studie rozmístění populace podle socioekonomických charakteristik, zahrnující analýzu dlouhodobých změn vypořádání – stárnutí obyvatelstva, migrační trendy), epidemiologickou studii (zhodnocení rozmístění populace s ohledem na zdravotní stav, se zvláštním zřetelem na onemocnění dýchacích cest, onemocnění oběhové soustavy a rakovinu), studii o příčinách znečištění ovzduší (souhrn současné znalosti příčin znečištění ovzduší v regionu TRITIA a 5 městech včetně zmapování opatření pro zlepšení kvality ovzduší, které se uplatňují), analýzu aktuálních projektů v oblasti ovzduší financovaných EU. ACCENDO je rovněž tvůrcem jednoho z hlavních výstupů projektu – Strategie řízení kvality ovzduší pro oblast TRITIA (technické, legislativní a další návrhy se silným zaměřením na společný přístup a mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými částmi regionu TRITIA v České republice, na Slovensku a v Polsku) a 5 strategií pro 5 partnerských měst, a to Ostravu, Opavu, Opole, Rybnik a Žilinu. Jejich součástí bude rovněž i vytvoření opatření, u kterých bude kvantifikován dopad opatření, včetně zhodnocení jejich efektivnosti.

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA) zastoupené ředitelkou Mgr. Martou Slávikovou, vzniklo na základě dohody 4 regionů na česko-slovensko-polské hranici (Slezské a Opolské vojvodství, Moravskoslezský a Žilinský kraj), které jsou rovněž přidruženými partnery projektu. ESÚS TRITIA v projektu působí v roli organizátora zajišťujícího především součinnost a komunikaci s regiony při tvorbě výstupů projektu. Paní ředitelka ve své prezentaci představila jednotlivé partnery projektu a jejich základní charakteristiky.

Vedoucí sekce modelování z Krakovské pobočky polského Ústavu pro meteorologii a vodní hospodářství (IMWM) Dr. Leszek Ośródka objasnil účastníkům základní principy chování a pohybu znečištění v ovzduší v závislosti na meteorologických podmínkách, jeho modelování a předpokládané chování. Vedle meteorologické databáze je právě předpovědní varovný systém vycházející z představených principů jako jeden z hlavních výstupů projektu zodpovědností dr. Ośródky. Systém bude upozorňovat na kritické situace výskytu škodlivin v ovzduší a bude jej možné použít jak na počítači, tak i na mobilních telefonech. Uživateli systému budou zástupci veřejné správy i běžní obyvatelé.

Za Hlavní hornický institut (GIG) vystoupil dr. Krystian Skubacz, který představil podrobnosti o měření a stavu třech hlavních zdrojích znečištění v regionu – průmyslových zdrojích, lokálních topeništích a znečištění způsobeném dopravou. V rámci projektu bude GIG zodpovědný za měření rozdělení izotopů pro indikaci prachových remisí a měření distribuce velikosti částic (částicová granulometrie) pro ověření správnosti modelu znečištění ovzduší.

Z Žilinské univerzity v Žilině vystoupil dr. Dušan Jandačka, který účastníkům uvedl jaké druhy znečisťujících látek existují, jaké jsou jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí, jakými způsoby je můžeme měřit a jak výsledky z měření dále zpracovat. Role univerzity v projektu spočívá především ve vytvoření dopravního modelu celého území TRITIA a detailních dopravních modelů pro partnerská města, díky kterým bude možné zahrnout faktor znečištění dopravou do výsledného modelu znečištění.

Na závěr konference vystoupili představitelé měst. Ti představili problémy, se kterými se v rámci znečištění ovzduší zabývají, popsali kroky, které činí, aby mu předcházeli a sdělili svá očekávání od zapojení do projektu. Každé z partnerských měst má své specifické problémy u Rybnika jsou to především lokální topeniště, Ostravu trápí průmyslová činnost, Žilinu dopravní zatížení, Opavu, která patří k méně znečištěným městům znevýhodňuje geografické umístění na hranicích s Polskem a konečně Opole, se pak v menší míře potýká se všemi třemi typy zdrojů znečištění.

Města proti znečištění bojují různými cestami – dotacemi na kotle s lepším spalováním, informačními kampaněmi, podporováním nízko emisní veřejné dopravy, elektromobilů, nízko emisních zón, cyklistiky (výstavba cyklostezek, sdílení kol), obchvaty, odprašováním ulic, výsadbou zeleně a opatřeními vedoucími k šetření energie v rámci veřejných budov.

Města si od projektu slibují získání zkušeností ze zahraničí, sjednocení a systematizaci strategií napříč hranicemi, umožňující reagovat na krizové situace a dlouhodobě řešit problém znečištění za pomoci navržených opatření, aktivní využívání nástrojů k řízení kvality ovzduší a v neposlední řadě koncepční řešení problému znečištění v celém postiženém regionu.

Projekt běží po dobu 3 let od června letošního roku (2017) do května 2020 a je podpořen programem Interreg Central Europe financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 2,2 milionů euro, celý rozpočet projektu pak činí 2,6 milionů euro. V rámci projektu poběží informační kampaně, budou pořádány „Informační dny čistého ovzduší“ pro širokou veřejnost, vyjde atlas mapující znečištění v regionu a odborná monografie shrnující výsledky projektu.

 Více o projektu se dozvíte na stránkách:

Ing. David Kubáň
Komunikační manažer projektu AIR TRITIA
tel.: +420 776 031 483
e-mail: david.kuban@accendo.cz

AIR TRITIA konference řešící znečištění ovzduší na pomezí Česka, Polska a Slovenska

(OSTRAVA, 3. října 2017) V polských Katovicích proběhne 17. října 2017 od 10:00 mezinárodní „Kick-off konference“ k zahájení projektu AIR TRITIA (č. CE1101), který se zabývá znečištěním ovzduší v Česko-Slovensko-Polské oblasti. Celý název projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Intereg Central Europe je „Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA“.

Konference se koná v sídle Hlavního institutu hornictví (Głovny instytut gornictwa), jednoho z 15 partnerů projektu a je určena pro zástupce veřejné správy na všech úrovních (místní, regionální, národní), instituce a organizace, které se zajímají o způsoby monitorování a regulace kvality ovzduší. Na konferenci vystoupí zástupci partnerských organizací a ministerstev jednotlivých států.

Účastníci konference se na dozvědí:

  • v čem spočívá řízení kvality ovzduší a jak jej mohou obce využít
  • jaké jsou tuzemské a zahraniční přístupy k řízení kvality ovzduší
  • jaké projekty EU řeší tuto problematiku
  • jak zdroje znečištění ovlivňují životní prostředí a jak snížit jejich negativní vliv
  • jaké problémy řeší partnerská města v oblasti znečištěného ovzduší

Program konference ke stažení zde.

Registrační formulář zde.

Přihlásit se k odběru Newsletteru s aktuálními zprávami a zajímavostmi z projektu AIR TRITIA.

Projektu se účastní 15 partnerů z Česka, Slovenska a Polska

Česká republika

Slovensko

Polsko

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – hlavní partner projektu 1. Žilinská univerzita 1. Evropské uskupení pro územní spolupráci TRITIA
2. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum 2. Město Žilina 2. Hlavní hornický institut
3. Statutární město Ostrava 3. Žilinský samosprávní kraj 3. Institut meteorologie a vodního hospodářství
4. Statutární město Opava 4. Město Rybnik
5. Moravskoslezský kraj 5. Město Opole
6. Opolské vojvodství
7. Slezské vojvodství
shutterstock

freepick

shutterstock

Projekt AIR TRITIA se zaměřuje na zlepšení řízení kvality ovzduší vytvořením nástrojů a strategií v 5 evropských městech. Region TRITIA zahrnuje území Opolského a Slezského vojvodství (PL), Moravskoslezského kraje (CZ) a Žilinského samosprávního kraje (SK), jehož rozloha je 34 069 km2 s počtem obyvatel zhruba 7,8 milionu. V rámci projektu vznikne 5 strategií, které budou implementovány partnerskými městy a jedna společná strategie, kterou implementují zapojené kraje. Dalšími výstupy budou systém pro řízení kvality ovzduší a předpovědní varovný systém (rovněž jako mobilní aplikace), které budou založeny na předchozích analýzách a vybudovaných prostorových databázích. Data budou analyzována pomocí superpočítačů.

Znečištění ovzduší je spojeno s přírodními zdroji, průmyslem, městskými oblastmi a dopravou a je nezávislé na národních hranicích. Řízení kvality ovzduší v oblastech, kde dochází k přeshraničnímu znečištění ovzduší, je velkým územním problémem. Ve střední Evropě existuje více regionů, které sdílejí tento environmentální problém (znečištěné oblasti mezi Českou republikou, Německem a Polskem, silně urbanizovaným regionem mezi Vídní, Bratislavou a Budapeští a průmyslovou oblastí mezi Polskem, Českou republikou a Slovenskem).

Přestože byly realizovány vzájemné projekty a jednání, problém stále přetrvává, neboť dosud nebyl stanoven žádný společný přístup. Řízení se provádí na místní úrovni bez ohledu na mezinárodní vlivy. Projekt pomůže k řešení situace v pěti pilotních městských regionech a v celém regionu TRITIA. Výstupy projektu bude možné implementovat do ostatních, nejen středoevropských regionů.

Více o projektu se dozvíte na stránkách:

Ing. David Kubáň
Komunikační manažer projektu AIR TRITIA
tel.: +420 776 031 483
e-mail: david.kuban@accendo.cz

Protidrogová politika z pohledu uživatelů drog?

Stanovisko vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO k tiskové zprávě Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR s názvem: Plošné testování školáků na přítomnost drog přináší nepřesné výsledky a zastrašuje rodiče i děti ze dne 26.5.2016 z http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/plosne-testovani-skolaku-na-pritomnost-drog-prinasi-nepresne-vysledky-a-zastrasuje-rodice-i-deti-144589/
Výsledky testování na školách na severu Moravy v posledních týdnech přinesly nemilé informace, které pobouřily všechny, kteří se o nich dozvěděli. Ke školám v Orlové a Bohumíně se skutečně přidávají další v regionu, neboť se rozhodli situaci nepodcenit a zároveň využít nových moderních možností, které vývoj vědy a výzkumy lidstvu pravidelně přináší. Stejně jako nezastavitelný pokrok v rozvoji průmyslových a informačních technologií. Podle Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR však myslí všichni špatně, zastupitelé obcí totiž oslovují Výzkumný ústav vodohospodářský a chtějí měřit. A vědecko-výzkumný ústav ACCENDO, ten bohužel nedostal zmiňované miliony, poradenskou činnost, průzkum na školách a vyhodnocení výsledků pro města provedl zdarma.

Kompletní stanovisko ve formátu pdf.

Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací

TACR_Soc_praceVědecko výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. v současné době zpracovává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt s názvem: „Výkon sociální práce z hlediska prevence řešení sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací“. Cílem tohoto projektu je shromáždění poznatků o způsobu implementace agend sociální práce do praxe pověřených úřadů obcí a úřadů obcí s rozšířenou působností po změně personálního zajištění v souvislosti s převedením agend nepojistných sociálních dávek po sociální reformě v roce 2012.

Tento projektu je zaměřen na rizika současného stavu při výkonu činnosti sociální práce ve veřejné správě a spektra činností ve výkonu agend sociální práce v oblasti koordinace poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto projektu budou zjišťovány požadavky na profesní kompetence a kvalifikační potřeby sociálních pracovníků.

Výzkum regionů postižených snížením životní úrovně

CHUDOBAHlavním cílem projektu je tvorba analytické informace a návrh metod a nástrojů využitelných na ústřední a územní úrovni k posuzování a zmírňování chudoby vznikající v důsledku regionálních disparit. V působnosti ústředních správních úřadů i regionálních aktérů (jimiž jsou zejména územní správní úřady, ale také např. nestátní neziskové organizace, podnikatelské i jiné subjekty) vytvořit podmínky k posuzování výskytu a příčin chudoby a ke zmírňování jejich následků.

Výzkum nových forem lichvy a zadlužení

LichvaVědecko-výzkumný ústav ACCENDO zpracovává pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády výzkum fenoménu lichvy. Výzkum bude sloužit jako podklad pro novou Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2015-2020. V Ústí nad Labem, Kladně a Ostravě proběhnou 3 etnografické studie, které zprostředkují pohled na problematiku z aktérské perspektivy a uvedou ji do širších souvislostí. Na základě zjištěných skutečností vzejdou doporučení pro různé úrovně veřejné a státní správy a návrhy opatření směřující k řešení tohoto veřejněpolitického problému, a to jak na úrovni strukturální (celostátní, regionální, obecní), tak na úrovni individuální.

Studii naleznete zde.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

Koncepce_enviro_vzdl_PHANová Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy (KK EVVO) je dokument formulující společnou rozvojovou vizi o ekologické výchově na období 2016 – 2025. Koncepce se stane nástrojem dlouhodobého systematického působení na obyvatele Prahy za účelem ochrany životního prostředí. Je důležitou součástí systému přispívajícího k udržitelnému rozvoji hl. m. Prahy.

Projekt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKA zařazen jako příklad dobré praxe

Odkaz na případové studie projektů, které byly vybrány a zařazeny jako příklady dobré praxe naleznete zde.

Konference k projektu “POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY”