AKTUALITY

images

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.

Projekt „VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu modernizace s dopadem na kulturní krajinu“ (identifikační kód projektu: DG18P02OVV047) je financovan z účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG z Ministerstva kultury. Předmětem projektu je komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Multidisciplinární řešitelský tým má potenciál identifikovat zcela nové kauzality mezi historickými procesy a současným stavem společnosti a krajiny.

Více na stránkách projektu http://atlas-slezska.cz

Mapování znalostí, a potřeb v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji

ACCENDO_znak_napis-01 OPZ

V rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ je pro pro účastníky KPSS v Olomouckém kraji připraven dotazník, jehož cílem je zmapovat základní znalosti o procesu komunitního plánování sociálních služeb a zmapovat potřeby vzdělávání v oblastech plánování sociálních služeb, které stanovil Olomoucký kraj.

Dotazník naleznete na následujícím odkazu http://kpss.accendo.cz/

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690

AIR-TRITIA_RGB

Healthy Air Info Day Ostrava – Poruba

The 28th Ostrava Earth Day, within the global Earth Day campaign, focused on environmental issues for more than 45 years, was organized in Ostrava – P     oruba, Hlavní třída, on Thurday, 26th April 2018, from 9 am to 4 pm. An interesting program with various activities for visitors was prepared by the Korunka Leisure Center, Ostrava – Mariánské Hory, in cooperation with VŠB – Technical University of Ostrava, OZO Ostrava and other institutions and schools.

IMG_4877

The topic of most activities was “Life in Motion”, as everything in nature is in motion – water, planets, plants or animals. Visitors were asked to respond to the questions like “What is movement?”, “How can animals, plants and humans move?” or, “What is the meaning of movement for humans and their health?”. Children could see dancing raisins, diving fish, traveling water, movements under a microscope, or they could try to „control“ the movements of the Earth with gestures. Presentations of hawking, foresting, dog sports, meteorology and others were shown there as well. During the event, the activities were accompanied by a range of ecologically-tuned entertainment performances.

 Healthy Air Info Day

OnIMG_4920e of the most attractive and noisiest displays there was the Smokeman´s interactive show, arranged by ACCENDO – Centre for Science in Research, in cooperation with VŠB – Technical University of Ostrava, within the AIR TRITIA project as a part of the Healthy Air Info Day.

The visitors to the Earth Day in Ostrava – Poruba had a chance to learn how they can help to improve the air quality in our region. The interactive show “SMOKEMAN ZASAHUJE” (Smokeman in action), designed for both children and adults, presented the methods of proper combustion in local boilers to the general public.

The Smokeman is a guy who does not like smoke. He tries to explain people how burning solid fuels at domestic combustion boilers affects the quality of the air we have to breathe. The Smokeman alias Jiří Horák, the head of the Research Centre at VŠB – Technical University of Ostrava, says that recent measurements show that even a small chimney can produce a large amount of air pollutants and degrade greatly the quality of the air. According to him, combustion of fuel in domestic boilers can be compared to the relationship between a man and a woman: in order to “react” together, several conditions need to be met – they have to meet at the same place, get closer to each other, they must be ready, need time and space. To burn the fuel reasonably, it needs oxygen, temperature and time. For example, using wet wood for burning is like pouring water into the stove or boiler.

The Smokeman’s Ten Commandmends of a good stoker were displayed:

1.    Do not be indifferent to yourself or to your surroundings, be concerned about what comes out of your chimney.

2.    Dry up the wood for at least one to two years.

3.    Do not burn garbage.

4.    Set the control flaps to allow the air to the fuel, do not smother the fire.

5.    Apply more often a smaller dose of fuel than one large dose over a long period of time.

6.    Clean the boiler and chimney regularly.

7.    Use a modern boiler or stove.

8.    Keep the flue gas temperature between 150 ° C and 250 ° C.

9.    Do not let the heat out of the window, do not overheat your rooms, and use the heating only if you really need it.

10. Use your combustion boiler in the way you would like it to be used by your neighbour.

The Smokeman explained how to determine the efficiency of a domestic combustion boiler, how much it is important to be aware of what comes out from our chimneys. He also presented the basic types of combustion constructions, their basic characteristics, how to operate boilers, stoves and fireplaces in the right way, and how to take a proper care of them.

A lot of interesting tasks were prepared for children. They could take part in various measurements and find out how bad the incineration of domestic waste is comparing to burning the dry wood. A very popular experiment among the children was the demonstration of inversion in the aquarium. The simple experiment allowed the children to learn how the inverse arises and how they can create an inversion themselves using kitchen salt, water, and food colouring. In addition, children could try to measure flame temperature using a thermocouple or thermal camera. For bold children, a less traditional method of making fire was prepared – making fire using a rocket. The show was presented in an amusing and engaging form.

As a part of the Smokeman interactive show, an AIR TRITIA Information Stand was placed right next to the Smokeman´s display. The visitors had a chance to test their knowledge of the TRITIA region geography and air pollution prevention. After they had completed a quiz, they were given a little prize – the promotional items of the AIR TRITIA project – a small notepad, a pen, a thematic colouring picture, and a small paper bag. About 300 visitors stopped at the AIR TRITIA Stand, mostly children aged 8 – 15, and about 250 of them completed the quiz. We were very pleased to welcome among the visitors also the representatives of the Central Mining Institute of Katowice, Mrs. Małgorzata Wysocka and Mr. Kristian Skubacz, and from University of Žilina, Mrs. Veronika Mešková, who arrived to Ostrava Earth Day and used the opportunity to observe the atmosphere of the event.

Konference “Rozvoj dobrovolnictví v České republice”

Konference je výstupem systémové analýzy v ČR a zároveň i mezinárodní komparace. Závěry konference budou podkladem pro návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR.

Od října 2017 realizuje Ministerstvo vnitra České republiky projekt “Zabezpečení klíčových výstupů projektu I – Rozvoj dobrovolnictví v ČR”. V České republice již za tímto účelem proběhla návštěva všech 14 krajů s dobrovolnickými organizacemi a také návštěva více než 12 organizací zaměřených na dobrovolníky ve speciálních oblastech. V rámci projektu je sledována profesionalizace služeb práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe. Sledovány a srovnávány jsou také poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity.

Mezinárodní analýza je realizována také v 6 zemích Evropy: Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Nizozemí a Itálie. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, tak aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice. Výsledná analýza bude obsahovat shrnující komparaci a doporučení, které budou taktéž podkladem pro návrh “Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR”.

Výsledkem této činnosti je konference s workshopem, která se uskuteční 20. a 21. března 2018 vždy od 8:30-16:00 hod. v Kongresovém centru Vavruška (palác Charitas) v Praze 2 na Karlově náměstí č. 5.

První den proběhne plenární konference, která bude věnovaná stavu dobrovolnictví v zahraničí a České republice. Následující den bude věnovaný interaktivnímu workshopu, ve kterém se účastníci zapojí do diskuze o problematice dobrovolnictví. Účastni budou mezinárodní hosté a čelní představitelé ministerstva.

Akce je bezplatná. Během konání konference bude zajištěno občerstvení.

Účast je podmíněna vyplněním a zasláním přihlášky nejpozději do 20. 2. 2018 na adresu: konference@accendo.cz. Prosím, přihlaste se, co nejdříve, protože počet účastníků je z důvodu kapacity sálu omezen.

Podrobný program a přihlášku naleznete zde.

Vaše účast může být důležitá, budeme tvořit výstupy pro návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR.

Pokud máte jakékoli nejasnosti, kontaktujte paní Mgr. Andreu Hruškovou, mail: andrea.hruskova@accendo.cz.

Na Vaši účast a spolupráci se těší pracovníci Ministerstva vnitra a zástupci zpracovatele ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú, která je pověřena vypracováním výše uvedené srovnávací studie.

AIR-TRITIA_RGB

Kvalita ovzduší v regionu EGTC TRITIA a možnosti jejího zlepšení

ÚVOD

Znečištění ovzduší představuje jeden z nejpalčivějších problémů životního prostředí (nejen) ve státech střední Evropy. Z hlediska negativních dopadů na lidské zdraví jsou největším rizikem suspendované částice velikostních frakcí PM10 a PM2.5 (polétavý prach – částice s průměrem 10 a 2,5 mikrometru) a polycyklické aromatické uhlovodíky (reprezentované benzo(a)pyrenem), které jsou na částice spolu s těžkými kovy navázány.

Suspendované částice mají široké spektrum účinků na srdečně-cévní a respirační ústrojí. Dráždí dýchací cesty, omezují obranné mechanismy a usnadňují vznik infekce, vyvolávají zánětlivou reakci v plicní tkáni, přispívají k oxidačnímu stresu a tím i k rozvoji aterosklerózy, ovlivňují elektrickou aktivitu srdce a od roku 2013 jsou zařazeny mezi prokázané lidské karcinogeny. Pro působení aerosolových částic v ovzduší nebyla zatím zjištěna bezpečná prahová koncentrace.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) představují skupinu látek, z nichž řada má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti, patří mezi endokrinní disruptory (látky poškozující funkci žláz s vnitřní sekrecí) a působí imuno-supresivně. Ovlivňují růst plodu; prenatální expozice PAH souvisí s výrazně nižší porodní váhou a pravděpodobně také s negativním ovlivněním kognitivního vývoje malých dětí. Samotný benzo[a]pyren je klasifikován jako prokázaný lidský karcinogen.

V České republice v roce 2015 byla expozice suspendovaným částicím příčinou cca 5 tisíc předčasných úmrtí.

V uplynulých 25 letech došlo vlivem zpřísněné legislativy a restrukturalizace ekonomiky  k významnému snížení emisí tuhých znečišťujících látek (suspendovaných částic PM10 a PM2.5) z velkých zdrojů znečišťování ovzduší (uhelné elektrárny a technologické provozy) a pozornost se proto obrací k omezování emisí na místní úrovni z lokálních topenišť na pevná paliva a  z automobilové dopravy a v případě částic PM10 také plošných (fugitivních) emisí (např. emise ze stavenišť, průmyslových areálů, ploch s neupraveným povrchem).

V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech často řízeno na místní úrovni bez možnosti účinné regulace lokálních stacionárních a mobilních zdrojů  znečišťování a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce.

V zájmu zlepšení nevyhovující situace v EGTC[1] TRITIA (Moravskoslezský kraj, Opolské vojvodství, Slezské vojvodství, Žilinský samosprávný kraj) byl s podporou EU v rámci programu Interreg Central Europe zahájen projekt AIR TRITIA: Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí EGTC TRITIA.

Cílem projektu je vytvořit mechanismus mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší. Hlavními výstupy budou:

 • Prostorová databáze informací o kvalitě ovzduší (meteorologická, imisní a emisní data) na trojmezí České republiky, Polska a  Slovenské republiky
 • Matematický model pro predikci vývoje kvality ovzduší (pravděpodobnost vzniku smogových situací apod.)
 • Nástroje pro řízení kvality ovzduší, především systém řízení kvality ovzduší a systém varování na základě předpovědí;
 • Návrhy strategií pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů na úrovni funkčních městských regionů (FMR) a regionů na území EGTC TRITIA.

Na partnerství v projektu se podílí města Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství. Hlavním přínosem tohoto projektu je uplatňování přístupu společné spolupráce na řízení kvality ovzduší při tvorbě společného návrhu optimální kombinace opatření s dopadem na zlepšení lidského zdraví obyvatel zapojených regionů. Superpočítačem vytvořený model kvality ovzduší bude v rámci projektu ověřen různými typy měření, které zajistí výzkumné organizace zapojené do projektu VŠB – TUO (CZ), ACCENDO (CZ), Žilinská univerzita (SK), Hlavní hornický institut (PL), Institut meteorologie a vodního hospodářství (PL).

V první fázi řešení projektu byla provedena analýza kvality ovzduší a příčin jeho znečištění v EGTC TRITIA a analýza strategií, politik a plánů v oblasti ochrany ovzduší na národních, regionálních a místních úrovních České republiky, Polska a Slovenské republiky a dále analýza legislativy k ochraně ovzduší,  přijaté v těchto státech.

KVALITA OVZDUŠÍ V REGIONU TRITIA

Kvalita ovzduší v EGTC TRITIA je nejhorší v Evropské unii, zejména z hlediska nedodržování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a PM2.5 a benzo(a)pyren. V následujícím obrázku je uvedeno překračování 24-hodinového imisního limitu pro PM na území EU v roce 2015.

Prekroceni_imisi_2015

Zdroj: European Environmental Agency

Česká část EGTC TRITIA (Moravskoslezský kraj, zejména aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek)  je nejvíce znečištěnou oblastí ČR,  v níž jsou každoročně významně překračovány imisní limity pro PM10, PM2.5 a benzo(a)pyren.  V případě benzo(a)pyrenu se jedná o překračování v násobcích imisního limitu. Více než 40% obyvatelstva Moravskoslezského kraje je vystaveno koncentracím PM10 překračujících 24-hodinový imisní limit a 80 % obyvatel žije v oblastech s nadlimitní koncentrací benzo(a)pyrenu.

koncentrace_PM10_OVA_KAR_F-M_2016

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Polská část EGTC TRITIA a zejména Slezské vojvodství je nejznečištěnější částí Polska. I zde  jsou každoročně významně překračovány imisní limity pro PM10, PM2.5 a benzo(a)pyren, přičemž v  případě benzo(a)pyrenu se jedná o překračování v násobcích imisního limitu.

100 % obyvatel Slezského vojvodství žilo v oblastech s překročeným 24-hodnovým imisním limitem pro PM10 a cílovým ročním imisním limitem pro benzo(a)pyren, 43 % obyvatel v oblastech v překročeným ročním imisním limitem pro PM2.5 a 38 % v oblastech s překročeným ročním imisním limitem pro PM10. V obrázku jsou uvedeny oblasti s překročením 24-hodinového imisního limitu pro PM10 v roce 2015 (červená a tmavě červená barva na spodní mapě) a trend znečištění v období 2010 – 2015 (horní mapa).

Zdroj: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Opolském vojvodství je situace poněkud lepší než ve Slezském vojvodství, ale i zde žilo více než 72 % obyvatel v oblastech s překročeným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren, téměř 34 % obyvatel v oblastech s překročeným 24-hodinovým imisním limitem pro PM10 a více než 5 % obyvatel v oblastech s překročeným ročním  imisním limitem  pro PM2.5. V obrázku je uvedeno vymezení oblastí s překročeným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren v roce 2015 (červená barva).

Zdroj: Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska w Opolu

Žilinském samosprávném kraji je kvalita ovzduší výrazně lepší než v české a polské části EGTC TRITIA. V letech 2015 a 2016 nebylo na monitorovacích stanicích indikováno překročení imisních limitů, v roce 2014 byla cca čtvrtina obyvatel měst Ružomberok a Žilina vystavena nadlimitním denním koncentracím PM10 .

Nejvýznamnějšími zdroji znečišťování ovzduší v celém EGTC TRITIA jsou lokální topeniště na pevná paliva a automobilová doprava. V české a polské části regionu mají dále významný vliv uhelné elektrárny a některé průmyslové provozy (zejména metalurgické provozy a koksovny).

Z měření a analýz, provedených v rámci předchozích projektů (zejména projekt Air Silesia, realizovaný v letech 2010 až 2013), vyplývají následující závěry:

 • dlouhodobě nejzávažnějším problémem je nadlimitní vysoká úroveň koncentrací částic antropogenního původu PM10 a PM2.5; největší zdravotní riziko představuje několikanásobné překračování cílového ročního imisního limitu pro benzo[a]pyrenu;
 • úroveň znečištění ovzduší oxidem siřičitým je v regionu Slezského vojvodství přibližně dvojnásobná oproti regionu Moravskoslezského kraje;
 • plošně nejrozsáhlejší území s nejvyšším znečištěním ovzduší v oblasti se nachází přibližně mezi česko-polskou hranicí a okolím Rybnika; znečištěním pocházejícím z této oblasti je výrazně ovlivňováno i pohraničí České republiky;
 • na polské straně oblasti mají největší vliv domácí topeniště a místní energetické zdroje, vliv velkých průmyslových zdrojů je však také významný;
 • na české straně patří k nejvíce znečištěným zejména lokality s vysokým vlivem velkých průmyslových zdrojů, nicméně podíl ostatních typů zdrojů s nízkou emisí není zanedbatelný ; mimo hlavní průmyslové oblasti tvoří lokální topeniště a doprava i více než polovinu znečištění PM10 ve srovnání s ostatními zdroji
 • větry vanou častěji z České republiky do Polska; polské zdroje však produkují více emisí PM10, které jsou velmi koncentrované přenášeny do České republiky při převážně zhoršených rozptylových podmínkách a proto je vliv českých zdrojů v Polsku a polských v České republice na koncentrace PM10 srovnatelný;
 • nejvyšší koncentrace škodlivin jsou měřeny při bezvětří či nízkých rychlostech větru a při inverzním vertikálním teplotním zvrstvením; výjimečně vysoké koncentrace jsou způsobeny dlouhotrvajícími inverzními situacemi v celé oblasti v zimním období, tj. v prosinci až únoru; rozdíly mezi průměrnými ročními koncentracemi škodlivin v různých letech jsou velké a závisí na meteorologických podmínkách zejména v chladné polovině roku.

STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY K OCHRANĚ OVZDUŠÍ V REGIONU TRITIA

Přehled strategií, politik a programů k ochraně ovzduší je uveden v následující tabulce:

Stát

Existence

Název

Národní úroveň

CS

Ano

·         2015 Střednědobá strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR

·         2015 Národní program snižování emisí ČR   

PL

Ano

·         Národní program ochrany ovzduší do roku 2020 (s výhledem do roku 2030)

·         Národní program monitoringu životního prostředí 2016 – 2020

SK

Částečně

·         Strategie snížení emisí PM10

·         Regionální program pro zlepšení kvality ovzduší z hlediska přízemního ozónu pro celé území Slovenska (2010)

Regionální úroveň, zóny a aglomerace

CS

Ano

·         Program pro zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

·         Program pro zlepšení kvality ovzduší v zóně Moravskoslezsko

PL

Ano

·         Program ochrany životního prostředí pro Slezské vojvodství do roku 2019 s perspektivou do roku 2024

·         Program pro ochranu ovzduší Slezského vojvodství zaměřený na dodržení standardů kvality ovzduší a cíle snížení expozice

·         Program pro ochranu ovzduší pro zónu Město Opole s ohledem na překročení imisních limitů pro PM10 a cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren spolu s Krátkodobým akčním plánem, Opole 2013

·         Program pro ochranu ovzduší pro zónu Opole s ohledem na překročení imisních limitů pro PM10 a cílových imisních limitů pro PM2.5 a benzo(a)pyren spolu s Krátkodobým akčním plánem, Opole 2013

·        Program pro ochranu ovzduší pro Malopolské vojvodství

SK

Ne

Místní úroveň

CS

Ano

·         Krátkodobý program zlepšení kvality ovzduší v Ostravě (3.aktualizace 2017)

PL

Ano

·         Plány nízko-emisní ekonomiky připravené pro 283 municipalit v oblastech projektu  AIR TRITIA

·        Program ke snížení fugitivních emisí, Opole 2010

SK

Ano

·         Program ke zlepšení kvality ovzduší – území města Žilina

·         Program ke zlepšení kvality ovzduší  – území města Ružomberok a obce Likavka

·         Program ke zlepšení kvality ovzduší – území měst Martin a Vrútky

Akční plány kvality ovzduší

CS

Ano

·         Smogové varovné a regulační systémy (kraje, obce)

PL

Ano

·         Zahrnuty v programech na regionální úrovni

SK

Ano

·         Akční plán Žilina

·         Akční plán Ružomberok a Likavka

·         Akční plán Martin a Vrútky

Z tabulky vyplývají následující závěry:

 • Komplexní politika ochrany ovzduší na národní úrovni byla přijata v České republice a v Polsku
 • Dílčí strategické dokumenty v oblasti ochrany ovzduší byly přijaty v Polsku (monitorování kvality ovzduší) a na Slovensku (PM10, přízemní ozon)
 • Politika ochrany ovzduší na regionální úrovni je k dispozici v České republice a v Polsku
 • Politiky ochrany ovzduší na místní úrovni a akční plány  jsou přijaty ve všech třech státech EGTC TRITIA
 • Polsko vypracovalo plány nízkoemisní ekonomiky pro téměř 300 obcí v oblasti projektu AIR TRITIA
 • Programy a plány ve všech třech státech jsou zaměřeny na snížení emisí s cílem dosažení souladu s  normami kvality ovzduší, avšak kvantifikované národní, odvětvové nebo místní emisní stropy se ve větší míře uplatňují pouze v České republice
 • Suspendované částice (PM10 a PM2.5) a benzo (a) pyren jsou prioritními znečišťujícími látkami ve všech třech státech
 • Emise suspendovaných částic (PM10 a PM2.5) a benzo (a) pyrenu z lokálního vytápění a silniční dopravy a fugitivní emise PM10 se považují za prioritu plánů / programů ve všech třech státech

LEGISLATIVA K OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Všechny tři země mají dostatečný právní rámec pro efektivní systém hodnocení a řízení kvality ovzduší. Struktura právních předpisů v České a Slovenské republice je podobná (několik zvláštních zákonů), zatímco polská legislativa je založena na odlišné filozofii (obecný komplexní zákon o životním prostředí).

Platné právní předpisy EU ke kvalitě ovzduší (směrnice 2008/50/EC o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a směrnice 2004/107/EC o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší) byly kompletně transponovány ve všech třech státech.  Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích byla kompletně transponována s tím, že všechny tři státy využily možnosti vypracovat přechodné národní plány pro velké spalovací zdroje (s tepelným příkonem 50 MW a více). Transpozice nově přijatých evropských předpisů (směrnice 2015/2193 k omezení emisí ze středních spalovacích zdrojů, směrnice 2016/2284 k omezení národních emisí a nařízení Komise k požadavkům na eco-design kotlů na pevná paliva) bude dokončena v nejbližší době.

Všechny tři státy zavedly, v souladu s požadavky směrnice 2008/50/EC ke kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, permanentní aglomerace a zóny řízení kvality ovzduší, které pokrývají celé území státu. Ve Slovenské republice jsou navíc na základě aktuálního vývoje kvality ovzduší v rámci permanentních zón a aglomerací vyhlašovány dočasné oblasti řízení kvality ovzduší.

Všechny tři státy převzaly standardy kvality ovzduší stanovené směrnicemi 2008/50/EC a 2004/107/EC.  Kromě požadavků směrnic stanovily všechny tři země další informativní prahové hodnoty (veřejnost musí být informována) a regulační  prahové hodnoty  (okamžité krátkodobé akce) pro PM10 a Česká republika také informativní prahové hodnoty pro oxid siřičitý (SO2) a oxid dusičitý (NO2).

Látka

Jednotka

ČR

Polsko

Slovensko

Informativní prahová hodnota

PM10

mg/m3

100

200

100

SO2

mg/m3

250

-

-

NO2

mg/m3

200

-

-

Regulační prahová hodnota

PM10

mg/m3

150

300

150

 • (přísný) Imisní limit: pevná úroveň (koncentrace), která má být plošně dosažena v dané lhůtě a nesmí být po dosažení překročena (oxid siřičitý, oxid dusičitý, částice PM10, oxid uhelnatý, olovo, benzen)
 • (méně přísný) Cílový imisní limit: stanovená úroveň (koncentrace), která má být dosažena, pokud je to možné, v dané lhůtě (částice PM2.5, ozon, arsen, kadmium, nikl, benzo(a)pyren)

Česká právní úprava stanoví přísné imisní limity pro všechny uvedené znečišťující látky a zpřísňuje imisní limit pro PM2.5 (20 mg/m3 namísto požadovaných 25 mg/m3).

Všechny tři státy přijaly emisní limity stanovené směrnicí 2010/75/EU (velká spalovací zařízení, spalovny odpadů, zařízení používající organická rozpouštědla). Kromě toho Česká republika a Slovenská republika zavedly emisní limity pro oxid uhelnatý pro všechny typy velkých spalovacích zařízení bez ohledu na použité palivo.

Česká republika a Slovenská republika stanovily specifické (technologické) emisní limity a technické požadavky na provoz pro širokou škálu vymezených zdrojů znečišťování ovzduší, stejně jako obecné emisní limity (platí v případě, že specifický emisní limit nebyl pro konkrétní kategorii zdrojů stanoven).

Všechny tři státy zavedly poplatky za znečišťování ovzduší, avšak zcela odlišnými způsoby. V České republice jsou zpoplatněny emise 4 znečišťujících látek (SO2, NOX, tuhé znečišťující látky, VOC[2]) s diferencovanými sazbami na základě vlivů znečišťujících látek na zdraví (od 66 EUR/t do 243 EUR/t). V Polsku jsou zpoplatněny emise 67 znečišťujících látek s diferencovanými sazbami na základě vlivů na zdraví (od 26 EUR / t do 91 000 EUR / t). Ve Slovenské republice je zpoplatněno 5 hlavních znečišťujících látek (tuhé znečišťující látky, SO2, NOX, CO, VOC) a 115 dalších znečišťujících látek rozdělených mezi 4 skupiny podle míry jejich rizika pro lidské zdraví s diferencovanými sazbami poplatků (od 166 EUR / t do 1238 EUR) /t).

Fondy životního prostředí na národní úrovni existují ve všech třech státech. V Polsku byly navíc také zřízeny environmentální fondy na regionální (vojvodství), okresní (powiat) a komunální úrovni (gmina).

Integrovaná povolení podle směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích jsou v České republice vydávána na krajské úrovni (krajské úřady), v Polsku na regionální (vojvodství) a okresní (powiat) úrovni a ve Slovenské republice na centrální úrovni (Slovenská inspekce životního prostředí).

Povolení pro provoz ostatních zdrojů znečišťování ovzduší jsou vydávána v České republice na místní úrovni (obce s rozšířenou působností), v Polsku na okresní úrovni (powiat) a ve Slovenské republice na okresní nebo místní úrovni.

PŘEDCHOZÍ PROJEKTY K OCHRANĚ OVZDUŠÍ V REGIONU TRITIA

V uplynulém období byly v EGTC TRITIA s podporou Evropské unie realizovány v oblasti ochrany ovzduší tři významné přeshraniční projektyAIR SILESIA, AIR PROGRESS a CLEAN BORDER. Ve všech třech zemích byla dále realizována řada projektů na národní úrovní.

Předchozí realizované projekty zahrnují značné množství dat a informací, které budou využity při realizaci projektu AIR TRITIA (měření kvality ovzduší, odhady emisí, výsledky modelování, dopady silniční dopravy na kvalitu ovzduší a určité kategorie stacionárních zdrojů emisí, nástroje a opatření ke snížení emisí).

ZÁVĚRY

Z provedených analýz vyplývají následující závěry:

 • Kvalitu ovzduší v české a polské části regionu EGTC TRITIA je nutno považovat za kritickou, potenciál k dalšímu zlepšení je však také ve slovenské části regionu
 • Prioritními znečišťujícími látkami jsou suspendované částice velikostních frakcí PM10 a PM2.5 a benzo(a)pyren, u kterých byly prokázány nejvážnější dopady na lidské zdraví
 • Nejvýznamnější příčinou znečištění ovzduší v regionu jsou lokální topeniště a automobilová doprava, v české  a polské části regionu také uhelné elektrárny a některé průmyslové provozy (metalurgické provozy, koksovny)
 • Ve všech státech EGTC TRITIA byly přijaty strategie, politiky, koncepce a plány na národní, regionální a místní úrovni, které vytvářejí dostatečný koncepční rámec pro řízení kvality ovzduší
 • Právní úprava ochrany ovzduší ve všech státech EGTC TRITIA je plně v souladu v požadavky evropských předpisů a v některých případech jsou stanoveny požadavky přísnější či požadavky v oblastech, které nejsou na evropské úrovni regulovány
 • Ve všech státech EGTC TRITIA byly zavedeny poplatky za znečišťování ovzduší a založeny fondy životního prostředí
 • Institucionální úprava (vydávání povolení) odpovídá ve většině případů principu subsidiarity (regionální a místní úroveň)
 • Projekt AIR TRITIA se může opírat o významné výsledky, získané při realizaci předchozích přeshraničních i národních projektů k ochraně ovzduší

Největší indikovanou překážkou pro zavedení společného přístupu k řízení kvality ovzduší jsou rozdílné regulační prahové hodnoty pro suspendované částice PM10 – v České republice a Slovenské republice 150 mg/m3, v Polsku 300 mg/m3.   To vede k situaci, že pokud koncentrace PM10 v příhraničních oblastech překročí hodnotu 150 mg/m3, na české či slovenské straně hranice je již zahájena realizace krátkodobých opatření ke snížení znečišťování ovzduší, na polské straně hranice ještě nikoliv.


[1]Evropské seskupení pro územní spolupráci

[2] Těkavé organické látky

AIR TRITIA: Na konferenci se představili čeští, slovenští a polští odborníci na znečištění ovzduší

(OSTRAVA, 19. 10. 2017) Zástupci partnerských měst, regionů a výzkumných organizací se 17. 10. 2017 setkali v sídle Hlavního hornického institutu (GIG) v Katovicích u příležitosti konání zahajovací konference projektu AIR TRITIA (č. CE1101), který se věnuje znečištěním ovzduší v Česko-Slovensko-Polské oblasti (region TRITIA).

Konferenci zahájil ředitel Hlavního hornického institutu profesor Stanisław Prusek, který vyjádřil osobní zaujetí nad projektem a ocenil jeho praktický přínos, dále předal slovo Dr. Małgorzatě Wysocké, která následně celou konferenci moderovala. Následovalo vystoupení představitelů veřejné správy (Ministerstvo životního prostředí ČR, zástupce Slezského vojvodství a Žilinského kraje), kteří vyjádřili zájem aktivně spolupracovat na výstupech projektu.

Zástupci hlavního partnera, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB), docent Petr Jančík a Ing. Irena Pavlíková představili projekty VŠB z oblasti řízení kvality ovzduší: AIR SILESIA, AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA a Systém řízení kvality ovzduší pro město Olomouc, z jejichž výstupů těží i projekt AIR TRITIA. Přednesli rovněž roli VŠB v projektu, která spočívá ve vytvoření informačních prostorových databází (geografická databáze, dopravní databáze, databáze malých lokálních topenišť, databáze průmyslových zdrojů, epidemiologická databáze), modelu znečištění ovzduší vytvořeného pomocí výpočetního výkonu superpočítačového centra IT4Innovations, kalkulaci zdravotních rizik, biomonitoringu mechů prostřednictvím jaderného reaktoru. VŠB v rámci projektu vyvine jeden z hlavních výstupů projektu – Systému řízení kvality ovzduší (AQMS – Air Quality Management System), nástroje určeného primárně pro potřeby veřejné správy, přístupný bude rovněž veřejnosti. V závěrečné fázi projektu pak budou pracovníci vysoké školy navrhovat konkrétní opatření pro zlepšení kvality ovzduší, tvořit a hodnotit možné scénáře vývoje v rámci navržených strategií.

Za vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., vystoupil Dr. Vladislav Bízek, který podrobně popsal přehled evropské legislativy a národních legislativ, který v rámci v projektu zpracovává. ACCENDO rovněž v projektu tvoří demografickou a socioekonomickou databázi, socioekonomickou studii (studie rozmístění populace podle socioekonomických charakteristik, zahrnující analýzu dlouhodobých změn vypořádání – stárnutí obyvatelstva, migrační trendy), epidemiologickou studii (zhodnocení rozmístění populace s ohledem na zdravotní stav, se zvláštním zřetelem na onemocnění dýchacích cest, onemocnění oběhové soustavy a rakovinu), studii o příčinách znečištění ovzduší (souhrn současné znalosti příčin znečištění ovzduší v regionu TRITIA a 5 městech včetně zmapování opatření pro zlepšení kvality ovzduší, které se uplatňují), analýzu aktuálních projektů v oblasti ovzduší financovaných EU. ACCENDO je rovněž tvůrcem jednoho z hlavních výstupů projektu – Strategie řízení kvality ovzduší pro oblast TRITIA (technické, legislativní a další návrhy se silným zaměřením na společný přístup a mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými částmi regionu TRITIA v České republice, na Slovensku a v Polsku) a 5 strategií pro 5 partnerských měst, a to Ostravu, Opavu, Opole, Rybnik a Žilinu. Jejich součástí bude rovněž i vytvoření opatření, u kterých bude kvantifikován dopad opatření, včetně zhodnocení jejich efektivnosti.

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA) zastoupené ředitelkou Mgr. Martou Slávikovou, vzniklo na základě dohody 4 regionů na česko-slovensko-polské hranici (Slezské a Opolské vojvodství, Moravskoslezský a Žilinský kraj), které jsou rovněž přidruženými partnery projektu. ESÚS TRITIA v projektu působí v roli organizátora zajišťujícího především součinnost a komunikaci s regiony při tvorbě výstupů projektu. Paní ředitelka ve své prezentaci představila jednotlivé partnery projektu a jejich základní charakteristiky.

Vedoucí sekce modelování z Krakovské pobočky polského Ústavu pro meteorologii a vodní hospodářství (IMWM) Dr. Leszek Ośródka objasnil účastníkům základní principy chování a pohybu znečištění v ovzduší v závislosti na meteorologických podmínkách, jeho modelování a předpokládané chování. Vedle meteorologické databáze je právě předpovědní varovný systém vycházející z představených principů jako jeden z hlavních výstupů projektu zodpovědností dr. Ośródky. Systém bude upozorňovat na kritické situace výskytu škodlivin v ovzduší a bude jej možné použít jak na počítači, tak i na mobilních telefonech. Uživateli systému budou zástupci veřejné správy i běžní obyvatelé.

Za Hlavní hornický institut (GIG) vystoupil dr. Krystian Skubacz, který představil podrobnosti o měření a stavu třech hlavních zdrojích znečištění v regionu – průmyslových zdrojích, lokálních topeništích a znečištění způsobeném dopravou. V rámci projektu bude GIG zodpovědný za měření rozdělení izotopů pro indikaci prachových remisí a měření distribuce velikosti částic (částicová granulometrie) pro ověření správnosti modelu znečištění ovzduší.

Z Žilinské univerzity v Žilině vystoupil dr. Dušan Jandačka, který účastníkům uvedl jaké druhy znečisťujících látek existují, jaké jsou jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí, jakými způsoby je můžeme měřit a jak výsledky z měření dále zpracovat. Role univerzity v projektu spočívá především ve vytvoření dopravního modelu celého území TRITIA a detailních dopravních modelů pro partnerská města, díky kterým bude možné zahrnout faktor znečištění dopravou do výsledného modelu znečištění.

Na závěr konference vystoupili představitelé měst. Ti představili problémy, se kterými se v rámci znečištění ovzduší zabývají, popsali kroky, které činí, aby mu předcházeli a sdělili svá očekávání od zapojení do projektu. Každé z partnerských měst má své specifické problémy u Rybnika jsou to především lokální topeniště, Ostravu trápí průmyslová činnost, Žilinu dopravní zatížení, Opavu, která patří k méně znečištěným městům znevýhodňuje geografické umístění na hranicích s Polskem a konečně Opole, se pak v menší míře potýká se všemi třemi typy zdrojů znečištění.

Města proti znečištění bojují různými cestami – dotacemi na kotle s lepším spalováním, informačními kampaněmi, podporováním nízko emisní veřejné dopravy, elektromobilů, nízko emisních zón, cyklistiky (výstavba cyklostezek, sdílení kol), obchvaty, odprašováním ulic, výsadbou zeleně a opatřeními vedoucími k šetření energie v rámci veřejných budov.

Města si od projektu slibují získání zkušeností ze zahraničí, sjednocení a systematizaci strategií napříč hranicemi, umožňující reagovat na krizové situace a dlouhodobě řešit problém znečištění za pomoci navržených opatření, aktivní využívání nástrojů k řízení kvality ovzduší a v neposlední řadě koncepční řešení problému znečištění v celém postiženém regionu.

Projekt běží po dobu 3 let od června letošního roku (2017) do května 2020 a je podpořen programem Interreg Central Europe financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 2,2 milionů euro, celý rozpočet projektu pak činí 2,6 milionů euro. V rámci projektu poběží informační kampaně, budou pořádány „Informační dny čistého ovzduší“ pro širokou veřejnost, vyjde atlas mapující znečištění v regionu a odborná monografie shrnující výsledky projektu.

 Více o projektu se dozvíte na stránkách:

Ing. David Kubáň
Komunikační manažer projektu AIR TRITIA
tel.: +420 776 031 483
e-mail: david.kuban@accendo.cz

AIR TRITIA konference řešící znečištění ovzduší na pomezí Česka, Polska a Slovenska

(OSTRAVA, 3. října 2017) V polských Katovicích proběhne 17. října 2017 od 10:00 mezinárodní „Kick-off konference“ k zahájení projektu AIR TRITIA (č. CE1101), který se zabývá znečištěním ovzduší v Česko-Slovensko-Polské oblasti. Celý název projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Intereg Central Europe je „Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA“.

Konference se koná v sídle Hlavního institutu hornictví (Głovny instytut gornictwa), jednoho z 15 partnerů projektu a je určena pro zástupce veřejné správy na všech úrovních (místní, regionální, národní), instituce a organizace, které se zajímají o způsoby monitorování a regulace kvality ovzduší. Na konferenci vystoupí zástupci partnerských organizací a ministerstev jednotlivých států.

Účastníci konference se na dozvědí:

 • v čem spočívá řízení kvality ovzduší a jak jej mohou obce využít
 • jaké jsou tuzemské a zahraniční přístupy k řízení kvality ovzduší
 • jaké projekty EU řeší tuto problematiku
 • jak zdroje znečištění ovlivňují životní prostředí a jak snížit jejich negativní vliv
 • jaké problémy řeší partnerská města v oblasti znečištěného ovzduší

Program konference ke stažení zde.

Registrační formulář zde.

Přihlásit se k odběru Newsletteru s aktuálními zprávami a zajímavostmi z projektu AIR TRITIA.

Projektu se účastní 15 partnerů z Česka, Slovenska a Polska

Česká republika

Slovensko

Polsko

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – hlavní partner projektu 1. Žilinská univerzita 1. Evropské uskupení pro územní spolupráci TRITIA
2. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum 2. Město Žilina 2. Hlavní hornický institut
3. Statutární město Ostrava 3. Žilinský samosprávní kraj 3. Institut meteorologie a vodního hospodářství
4. Statutární město Opava 4. Město Rybnik
5. Moravskoslezský kraj 5. Město Opole
6. Opolské vojvodství
7. Slezské vojvodství
shutterstock

freepick

shutterstock

Projekt AIR TRITIA se zaměřuje na zlepšení řízení kvality ovzduší vytvořením nástrojů a strategií v 5 evropských městech. Region TRITIA zahrnuje území Opolského a Slezského vojvodství (PL), Moravskoslezského kraje (CZ) a Žilinského samosprávního kraje (SK), jehož rozloha je 34 069 km2 s počtem obyvatel zhruba 7,8 milionu. V rámci projektu vznikne 5 strategií, které budou implementovány partnerskými městy a jedna společná strategie, kterou implementují zapojené kraje. Dalšími výstupy budou systém pro řízení kvality ovzduší a předpovědní varovný systém (rovněž jako mobilní aplikace), které budou založeny na předchozích analýzách a vybudovaných prostorových databázích. Data budou analyzována pomocí superpočítačů.

Znečištění ovzduší je spojeno s přírodními zdroji, průmyslem, městskými oblastmi a dopravou a je nezávislé na národních hranicích. Řízení kvality ovzduší v oblastech, kde dochází k přeshraničnímu znečištění ovzduší, je velkým územním problémem. Ve střední Evropě existuje více regionů, které sdílejí tento environmentální problém (znečištěné oblasti mezi Českou republikou, Německem a Polskem, silně urbanizovaným regionem mezi Vídní, Bratislavou a Budapeští a průmyslovou oblastí mezi Polskem, Českou republikou a Slovenskem).

Přestože byly realizovány vzájemné projekty a jednání, problém stále přetrvává, neboť dosud nebyl stanoven žádný společný přístup. Řízení se provádí na místní úrovni bez ohledu na mezinárodní vlivy. Projekt pomůže k řešení situace v pěti pilotních městských regionech a v celém regionu TRITIA. Výstupy projektu bude možné implementovat do ostatních, nejen středoevropských regionů.

Více o projektu se dozvíte na stránkách:

Ing. David Kubáň
Komunikační manažer projektu AIR TRITIA
tel.: +420 776 031 483
e-mail: david.kuban@accendo.cz

Protidrogová politika z pohledu uživatelů drog?

Stanovisko vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO k tiskové zprávě Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR s názvem: Plošné testování školáků na přítomnost drog přináší nepřesné výsledky a zastrašuje rodiče i děti ze dne 26.5.2016 z http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/plosne-testovani-skolaku-na-pritomnost-drog-prinasi-nepresne-vysledky-a-zastrasuje-rodice-i-deti-144589/
Výsledky testování na školách na severu Moravy v posledních týdnech přinesly nemilé informace, které pobouřily všechny, kteří se o nich dozvěděli. Ke školám v Orlové a Bohumíně se skutečně přidávají další v regionu, neboť se rozhodli situaci nepodcenit a zároveň využít nových moderních možností, které vývoj vědy a výzkumy lidstvu pravidelně přináší. Stejně jako nezastavitelný pokrok v rozvoji průmyslových a informačních technologií. Podle Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR však myslí všichni špatně, zastupitelé obcí totiž oslovují Výzkumný ústav vodohospodářský a chtějí měřit. A vědecko-výzkumný ústav ACCENDO, ten bohužel nedostal zmiňované miliony, poradenskou činnost, průzkum na školách a vyhodnocení výsledků pro města provedl zdarma.

Kompletní stanovisko ve formátu pdf.

Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací

TACR_Soc_praceVědecko výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. v současné době zpracovává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt s názvem: „Výkon sociální práce z hlediska prevence řešení sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací“. Cílem tohoto projektu je shromáždění poznatků o způsobu implementace agend sociální práce do praxe pověřených úřadů obcí a úřadů obcí s rozšířenou působností po změně personálního zajištění v souvislosti s převedením agend nepojistných sociálních dávek po sociální reformě v roce 2012.

Tento projektu je zaměřen na rizika současného stavu při výkonu činnosti sociální práce ve veřejné správě a spektra činností ve výkonu agend sociální práce v oblasti koordinace poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto projektu budou zjišťovány požadavky na profesní kompetence a kvalifikační potřeby sociálních pracovníků.

Výzkum regionů postižených snížením životní úrovně

CHUDOBAHlavním cílem projektu je tvorba analytické informace a návrh metod a nástrojů využitelných na ústřední a územní úrovni k posuzování a zmírňování chudoby vznikající v důsledku regionálních disparit. V působnosti ústředních správních úřadů i regionálních aktérů (jimiž jsou zejména územní správní úřady, ale také např. nestátní neziskové organizace, podnikatelské i jiné subjekty) vytvořit podmínky k posuzování výskytu a příčin chudoby a ke zmírňování jejich následků.