Nezařazené

AIR-TRITIA_RGB

AIR TRITIA: Strategie řízení kvality ovzduší pro 5 měst

Jedním z hlavních výstupů projektu AIR TRITIA jsou strategie řízení kvality ovzduší pro 5 měst zapojených do projektu (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina). Strategie jsou zaměřeny na zvýšení kapacit a možností veřejné správy pro rozhodování a řešení znečištění ovzduší.

Cílem strategií je vytvořit řízení kvality ovzduší na úrovni jednotlivých měst a jejich funkčních městských oblasti s využitím systému AQMS, který bude doplněn o konkrétní opatření a scénáře vytvořené městům na míru. Strategie jsou tvořeny 3 částmi: analytickou, návrhovou a implementační. V návrhové části je zformulována vize, globální cíl, prioritní osy a specifické cíle, které jsou naplněny jednotlivými opatřeními. Na základě systému AQMS jsou zhodnoceny dopady jednotlivých opatření. Vybraná opatření vytvářejí scénář, který bude mít největší dopad na kvalitu ovzduší v daném území. Na základě vybraného scénáře spolu se stanovenými finančními možnostmi bude sestaven akční plán do roku 2025. Strategie kvality ovzduší, na rozdíl od jiných pevně stanovených územních strategií, musí zohlednit, že ovzduší je volně pohyblivá složka nad hranicemi států a proto je nutné k němu přistupovat integrovaně.

V současné době experti z organizací zapojených do projektu AIR TRITIA objíždí jednotlivá města, kde ve spolupráci s politickými zástupci, úředníky a dalšími zainteresovanými skupinami spolupracují na finální podobě analytických částí strategií a konkretizují silné stránky, slabé stránky příležitosti a hrozby prostřednictvím SWOT analýzy. Následně budou společná jednání pokračovat při tvorbě návrhových částí strategií.

Jednotlivé strategie budou v souladu s Regionální strategií managementu kvality ovzduší, která v rámci projektu vznikne pro celé území Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA).

foto_opole

Výstupy strategického řízení:

1/Doporučení pro národní úroveň CZ, PL, SK

2/Společná strategie pro regionální úroveň (ESÚS TRITIA)

3/Strategie pro lokální úroveň měst a jejich funkčních městských oblastí (FUA)

Obrázek 0.2: Tři úrovně strategického přístupu v projektu AIR TRITIA

strategie

Zdroj: ACCENDO, 2018.

 

logo-olomouckeho-kraje

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Předmětem poskytování služeb je zkvalitnění a upevnění procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále jen „KPSS“), prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji. Jedná se o nastavení a udržení funkčního systému spolupráce obcí a kraje, kdy součástí tohoto systému je komplexní zajištění komunitního plánování na obecní úrovni a jednotné metodické vedení při realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje v podobě tematicky zaměřeného vzdělávání v rámci procesu KPSS, metodické podpory a koučingu a zachování přenosu informací mezi místní a krajskou úrovní.

images

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.

Projekt „VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu modernizace s dopadem na kulturní krajinu“ (identifikační kód projektu: DG18P02OVV047) byl financovan z účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG z Ministerstva kultury. Předmětem projektu bylo komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Partneři: Slezské zemské muzeum, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Projekt byl hodnocen Radou ministra kultury pro výzkum jako VYNIKAJÍCI, tj., výsledky s mezinárodním významem (V).

Více na stránkách projektu http://atlas-slezska.cz