AIR TRITIA: Na konferenci se představili čeští, slovenští a polští odborníci na znečištění ovzduší

(OSTRAVA, 19. 10. 2017) Zástupci partnerských měst, regionů a výzkumných organizací se 17. 10. 2017 setkali v sídle Hlavního hornického institutu (GIG) v Katovicích u příležitosti konání zahajovací konference projektu AIR TRITIA (č. CE1101), který se věnuje znečištěním ovzduší v Česko-Slovensko-Polské oblasti (region TRITIA).

Konferenci zahájil ředitel Hlavního hornického institutu profesor Stanisław Prusek, který vyjádřil osobní zaujetí nad projektem a ocenil jeho praktický přínos, dále předal slovo Dr. Małgorzatě Wysocké, která následně celou konferenci moderovala. Následovalo vystoupení představitelů veřejné správy (Ministerstvo životního prostředí ČR, zástupce Slezského vojvodství a Žilinského kraje), kteří vyjádřili zájem aktivně spolupracovat na výstupech projektu.

Zástupci hlavního partnera, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB), docent Petr Jančík a Ing. Irena Pavlíková představili projekty VŠB z oblasti řízení kvality ovzduší: AIR SILESIA, AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA a Systém řízení kvality ovzduší pro město Olomouc, z jejichž výstupů těží i projekt AIR TRITIA. Přednesli rovněž roli VŠB v projektu, která spočívá ve vytvoření informačních prostorových databází (geografická databáze, dopravní databáze, databáze malých lokálních topenišť, databáze průmyslových zdrojů, epidemiologická databáze), modelu znečištění ovzduší vytvořeného pomocí výpočetního výkonu superpočítačového centra IT4Innovations, kalkulaci zdravotních rizik, biomonitoringu mechů prostřednictvím jaderného reaktoru. VŠB v rámci projektu vyvine jeden z hlavních výstupů projektu – Systému řízení kvality ovzduší (AQMS – Air Quality Management System), nástroje určeného primárně pro potřeby veřejné správy, přístupný bude rovněž veřejnosti. V závěrečné fázi projektu pak budou pracovníci vysoké školy navrhovat konkrétní opatření pro zlepšení kvality ovzduší, tvořit a hodnotit možné scénáře vývoje v rámci navržených strategií.

Za vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., vystoupil Dr. Vladislav Bízek, který podrobně popsal přehled evropské legislativy a národních legislativ, který v rámci v projektu zpracovává. ACCENDO rovněž v projektu tvoří demografickou a socioekonomickou databázi, socioekonomickou studii (studie rozmístění populace podle socioekonomických charakteristik, zahrnující analýzu dlouhodobých změn vypořádání – stárnutí obyvatelstva, migrační trendy), epidemiologickou studii (zhodnocení rozmístění populace s ohledem na zdravotní stav, se zvláštním zřetelem na onemocnění dýchacích cest, onemocnění oběhové soustavy a rakovinu), studii o příčinách znečištění ovzduší (souhrn současné znalosti příčin znečištění ovzduší v regionu TRITIA a 5 městech včetně zmapování opatření pro zlepšení kvality ovzduší, které se uplatňují), analýzu aktuálních projektů v oblasti ovzduší financovaných EU. ACCENDO je rovněž tvůrcem jednoho z hlavních výstupů projektu – Strategie řízení kvality ovzduší pro oblast TRITIA (technické, legislativní a další návrhy se silným zaměřením na společný přístup a mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými částmi regionu TRITIA v České republice, na Slovensku a v Polsku) a 5 strategií pro 5 partnerských měst, a to Ostravu, Opavu, Opole, Rybnik a Žilinu. Jejich součástí bude rovněž i vytvoření opatření, u kterých bude kvantifikován dopad opatření, včetně zhodnocení jejich efektivnosti.

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA) zastoupené ředitelkou Mgr. Martou Slávikovou, vzniklo na základě dohody 4 regionů na česko-slovensko-polské hranici (Slezské a Opolské vojvodství, Moravskoslezský a Žilinský kraj), které jsou rovněž přidruženými partnery projektu. ESÚS TRITIA v projektu působí v roli organizátora zajišťujícího především součinnost a komunikaci s regiony při tvorbě výstupů projektu. Paní ředitelka ve své prezentaci představila jednotlivé partnery projektu a jejich základní charakteristiky.

Vedoucí sekce modelování z Krakovské pobočky polského Ústavu pro meteorologii a vodní hospodářství (IMWM) Dr. Leszek Ośródka objasnil účastníkům základní principy chování a pohybu znečištění v ovzduší v závislosti na meteorologických podmínkách, jeho modelování a předpokládané chování. Vedle meteorologické databáze je právě předpovědní varovný systém vycházející z představených principů jako jeden z hlavních výstupů projektu zodpovědností dr. Ośródky. Systém bude upozorňovat na kritické situace výskytu škodlivin v ovzduší a bude jej možné použít jak na počítači, tak i na mobilních telefonech. Uživateli systému budou zástupci veřejné správy i běžní obyvatelé.

Za Hlavní hornický institut (GIG) vystoupil dr. Krystian Skubacz, který představil podrobnosti o měření a stavu třech hlavních zdrojích znečištění v regionu – průmyslových zdrojích, lokálních topeništích a znečištění způsobeném dopravou. V rámci projektu bude GIG zodpovědný za měření rozdělení izotopů pro indikaci prachových remisí a měření distribuce velikosti částic (částicová granulometrie) pro ověření správnosti modelu znečištění ovzduší.

Z Žilinské univerzity v Žilině vystoupil dr. Dušan Jandačka, který účastníkům uvedl jaké druhy znečisťujících látek existují, jaké jsou jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí, jakými způsoby je můžeme měřit a jak výsledky z měření dále zpracovat. Role univerzity v projektu spočívá především ve vytvoření dopravního modelu celého území TRITIA a detailních dopravních modelů pro partnerská města, díky kterým bude možné zahrnout faktor znečištění dopravou do výsledného modelu znečištění.

Na závěr konference vystoupili představitelé měst. Ti představili problémy, se kterými se v rámci znečištění ovzduší zabývají, popsali kroky, které činí, aby mu předcházeli a sdělili svá očekávání od zapojení do projektu. Každé z partnerských měst má své specifické problémy u Rybnika jsou to především lokální topeniště, Ostravu trápí průmyslová činnost, Žilinu dopravní zatížení, Opavu, která patří k méně znečištěným městům znevýhodňuje geografické umístění na hranicích s Polskem a konečně Opole, se pak v menší míře potýká se všemi třemi typy zdrojů znečištění.

Města proti znečištění bojují různými cestami – dotacemi na kotle s lepším spalováním, informačními kampaněmi, podporováním nízko emisní veřejné dopravy, elektromobilů, nízko emisních zón, cyklistiky (výstavba cyklostezek, sdílení kol), obchvaty, odprašováním ulic, výsadbou zeleně a opatřeními vedoucími k šetření energie v rámci veřejných budov.

Města si od projektu slibují získání zkušeností ze zahraničí, sjednocení a systematizaci strategií napříč hranicemi, umožňující reagovat na krizové situace a dlouhodobě řešit problém znečištění za pomoci navržených opatření, aktivní využívání nástrojů k řízení kvality ovzduší a v neposlední řadě koncepční řešení problému znečištění v celém postiženém regionu.

Projekt běží po dobu 3 let od června letošního roku (2017) do května 2020 a je podpořen programem Interreg Central Europe financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 2,2 milionů euro, celý rozpočet projektu pak činí 2,6 milionů euro. V rámci projektu poběží informační kampaně, budou pořádány „Informační dny čistého ovzduší“ pro širokou veřejnost, vyjde atlas mapující znečištění v regionu a odborná monografie shrnující výsledky projektu.

 Více o projektu se dozvíte na stránkách:

Ing. David Kubáň
Komunikační manažer projektu AIR TRITIA
tel.: +420 776 031 483
e-mail: david.kuban@accendo.cz