AIR TRITIA

Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA

AIR TRITIAV současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu je vytvoření efektivního mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší. Hlavní změnou, kterou projekt přináší je společný regionální přístup využívající “politiky založené na důkazech” a “řízení založené na výsledcích”.

Aktuální informace naleznete na stránkách projektu.

Projektu se účastní 15 partnerů z Česka, Slovenska a Polska

Česká republika

Slovensko

Polsko

1. Vysoká škola báňská – TUO 1. Žilinská univerzita 1. Evropské uskupení pro územní spolupráci TRITIA
2. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum 2. Město Žilina 2. Hlavní hornický institut
3. Statutární město Ostrava 3. Žilinský kraj 3. Institut meteorologie a vodního hospodářství
4. Statutární město Opava 4. Město Rybnik
5. Moravskoslezský kraj 5. Město Opole
6. Opolské vojvodství
7. Slezské vojvodství

Hlavními výstupy jsou:

  1. Jednotná prostorová databáze potřebných informací na mezinárodní úrovni,
  2. Nástroje pro efektivní řízení kvality ovzduší (systém řízení kvality ovzduší a systém varování na základě předpovědí) https://aqms.vsb.cz/
  3. Návrh strategií pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů na úrovni funkčních městských regionů (FMR) a regionů na území regionu TRITIA.

Na partnerství v projektu se podílí pět FMR (Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník) a regiony (Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství) ze 3 zemí, které se budou aktivně podílet na tvorbě lokálních strategií. Největším přínosem je uplatňování přístupu společné spolupráce na řízení kvality ovzduší na mezinárodní úrovni s podrobným matematickým modelováním pomocí superpočítačů, ověřením výsledků různými typy měření a společným návrhem optimální kombinace opatření s dopadem na lidské zdraví spolu s hodnocením nákladů. Navrhované postupy a výstupy budou použitelné kdekoli ve střední Evropě, v oblastech s podobnými problémy.

Projekt je podpořen programem Interreg Central Europe financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Rozpočet projektu: 2 576 623 EUR
Finacování ERDF: 2 190 130 EUR
Délka trvání projektu: červen 2017 – květen 2020