SERVICES

Nauka i badania

 • Zintegrowane podejście do rozwiązywania ryzyk terytorialnych w ramach badań społecznych oraz badań związanych z bezpieczeństwem.
 • Tworzenie certyfikowanych metodyk w ramach zrównoważonego rozwoju obszaru oraz oceny wpływu regulacji narodowych na ochronę środowiska.
 • Określenie potrzeby inwestycji publicznych na danym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności, efektywności, gospodarności, studium wykonalności.
 • Tworzenie produktów software oraz aplikacji internetowych.
 • Zintegrowany plan rozwoju miast, zintegrowane inwestycje terytorialne, zintegrowany plan mobilności w transporcie.
 • Marketing miast i regionów, propozycje konkretnych produktów.
 • Planowanie na rzecz społeczności lokalnych w zakresie usług społecznych: zapewnienie sieciowania oraz planowania finansowego, dostępność komunikacyjna, możliwości optymalizacji.
 • Koncepcja zabudowy mieszkaniowej: model tani i socjalny, systemy zapobiegania bezdomności, noclegownie.
 • Analiza rynku pracy, zidentyfikowanie obszarów problemowych, realizacje programu inkluzji oraz ekskluzji społecznej, predykcja rozwoju danych obszarów.

Badania socjologiczne oraz metody statystyczne

 • Analizy wielokryterialne, przestrzenne, predykcyjne.
 • Badania ewaluacyjne.
 • Badania socjologiczne:
 • reprezentatywne badania opinii publicznej (PAPI, CATI, CAWI);
 • badania środowiska biznesu;
 • dyskusje grupowe (Focus Group);
 • Mystery Client.

Ewaluacja oraz ekspertyzy

 • Ewaluacja projektów oraz programów operacyjnych: ex-ante, mid-termin, ex-post.
 • Opracowanie specjalistycznych opinii oraz ekspertyz na potrzeby organów administracji państwowej.
 • Ocena skutków regulacji (RIA): systematyczna ocena przewidywanych skutków podejmowanych działań legislacyjnych oraz przepisów prawnych.