ETHICS CODEX

Członkowie firmy w nawiązaniu do celu organizacji ustalili niniejszy kodeks i zobowiązują się:

WARTOŚCI I ZASADY

 1. Dbać o dobre imię firmy ACCENDO umacniając tym samym jej wiarygodność w kontaktach z urzędami, mediami, społeczeństwem i innymi podmiotami.
 2. Dbać podczas swojej działalności o profesjonalność, dyscyplinę, przestrzeganie zasad etycznych i moralnych, przestrzeganie dyskretności oraz poufności.
 3. Respektować Deklarację Podstawowych Praw i Wolności.
 4. Rozwijać indywidualne umiejętności rozumienia jakości życia.
 5. Wspierać zasady subsydiarności, tj. przeniesienia prawa do podejmowania decyzji na możliwie najniższy szczebel jednostki działającej w ramach społeczeństwa.
 6. Wspierać decentralizację administracji państwowej. Przeciwdziałać tym samym negatywnym skutkom globalizacji.
 7. Rozpowszechniać istotne informacje oraz wspierać edukację, propagować produkty regionalne, uczestniczyć w stabilizacji oraz rozwoju gospodarki lokalnej.
 8. Wspierać i rozwijać działalność kulturalną, wzmacniać stosunki społeczne oraz wspólnotę narodową.
 9. Traktować kulturę jako podstawowy element scalający społeczeństwo.
 10. Wspierać oraz rozwijać wzajemną współpracę oraz komunikację pomiędzy podmiotami rozwoju regionalnego.

ZASADY FINANSOWANIA ORAZ ZAWIERANIA STOSUNKÓW UMOWNYCH

 1. Podczas finansowania organizacji postępować w sposób etyczny, odpowiedzialny oraz przejrzysty.
 2. Do finansowania wykorzystywać tylko źródeł, które zostały pozyskane zgodnie z normami demokratycznymi, prawnymi oraz etycznymi.
 3. Unikać takich źródeł finansowych lub innych dóbr materialnych, z powodu których dojść może do konfliktu interesów, a które mogłyby zmniejszyć niezależność oraz bezstronność.
 4. Nawiązywać stosunki partnerskie oraz współpracę z dawcami pomocy finansowej wyłącznie w celu spełnienia posłania organizacji.
 5. W zakresie fundraisingu firmy współpracować z firmami, które są świadome swojej odpowiedzialności za wpływ swojej działalności na struktury społeczne, środowisko oraz gospodarkę lokalną.
 6. Przestrzegać zasad wolnej konkurencji.
 7. Wzajemnie przestrzegać uzgodnionych warunków oraz poziomu świadczonych usług.