Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady)

MV_MV_BARVAObecným cílem této studie bylo na základě analýzy současného stavu financování výkonu státní správy  různými  kategoriemi  obcí  a  kraji  navrhnout  možné  úpravy  systému,  které  by  vedly  ke zefektivnění a zvýšení transparentnosti distribuce prostředků a odstranění nedostatků současného systému. Tento cíl byl stanoven v reakci na neexistenci souboru dat, na jehož základě by bylo globálně možné zkoumat:

i) výši příspěvku jednotlivým obcím a krajům v kontextu nákladů na výkon přenesené působnosti,

ii) distribuci příspěvku mezi jednotlivé agendy ve vazbě na jejich nákladovost,

iii) potřebný rozsah a směr změn výše kompenzací v případě změny regulace.

Kompletní studie je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR.