Souhrn způsobů a nástrojů komunikace pro osoby s demencí a PAS v ČR

CR_Demence_PAS_ltCílem veřejné zakázky je vytvořit dva materiály. Jeden materiál shrnující způsob komunikace a nástroje a metody pro komunikaci pro osoby s demencí v ČR a druhý materiál shrnující způsob komunikace a nástroje a metody pro komunikaci pro osoby s PAS v ČR. Materiály budou obsahovat souhrn aktuálně existujících a využívaných nástrojů a metod AAK v ČR pro tyto dané cílové skupiny a dále doporučení pro vytvoření a využití nástrojů a metod AAK pro komunikaci v praxi s těmito cílovými skupinami (tzn. popis jednotlivých nástrojů a metod AAK včetně definování situací, kdy mohou být v praxi využity).

Na základě poznatků obsažených v materiálech budou navrhovány nové nástroje a metody  AAK. Výsledky budou formou kulatých stolů konzultovány s poskytovateli sociálních služeb a následně bude formou plánovaných seminářů podporováno jejich využívání mezi poskytovateli sociálních služeb a neformálními pečovateli. Budou zpřístupněny pomocí webových stránek projektu, budou dostupné široké veřejnosti vč. například neformálních pečovatelů. Zveřejnění výsledků napomůže šířit povědomí o možných nástrojích a metodách komunikace, podpoří možnosti osob se specifickým způsobem komunikace v samostatném jednání na úřadech (např. se sociálními pracovníky) i v sociálních službách.

Cílovou skupinou, pro kterou bude materiál vytvářen, jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří pracují s osobami s demencí a poskytovatelé sociálních služeb, kteří pracují s osobami s PAS; dále pracovníci veřejné správy a neformální pečovatelé.