Příklady dobré praxe a existující metodiky v zahraničí pro oblast „dobrovolnictví v prevenci recidivy kriminality a v postpenitenciární péči“

MV_MV_BARVAByly vybrány  3  zahraniční  organizace  (Rakousko a Nizozemí) a  jejich  projekty v oblasti dobrovolnictví  v prevenci  recidivy kriminality a v postpenitenciární péči. Následně byla provedena rešerže  těchto  projektů  a  existujících  metodik pro výběr 2 příkladů dobré praxe k dalšímu rozpracování pro  tvorbu  typových  projektů  pro tuto oblast v ČR.