O NAS

ACCENDO – Centrum Nauki i Badań, Instytut

ACCENDO jest organizacją naukowo-badawczą zatwierdzoną przez organ doradczy rządu – Radę Badań, Rozwoju i Innowacji w Republice Czeskiej. Celem organizacji jest wspieranie badań naukowych w ramach nauk regionalnych. Działalność organizacji w widocznym stopniu przyczynia się do odkrywania oraz mapowania procesów społecznych, które prowadzą do jej trwałego rozwoju. Pracujemy na terenie całej Republiki Czeskiej, rozwijamy europejską współpracę w ramach badań, uczestniczymy w projektach międzynarodowych w nawiązaniu do nowych kierunków oraz regulacji w krajach Wspólnoty Europejskiej.

Organizację tworzą ze względu na typ działalności następujące filary: I. Instytut Naukowo-Badawczy, II. Instytut Edukacyjny, III. Wydawnictwo z Radą Naukową. Za pośrednictwem organizowania imprez kulturalnych wzmacniamy tożsamość regionalną oraz narodową społeczeństwa czeskiego w ramach UE.

Za pomocą twórczej pracy naukowej rozpowszechniamy wiedzę o człowieku, kulturze, społeczeństwie oraz ochronie środowiska. Za pośrednictwem badania podstawowego przeprowadzamy czynności eksperymentalne oraz teoretyczne w celu uzyskania istotnych informacji dotyczących obserwowanych zjawisk. W ramach badań stosowanych dążymy do wykorzystania uzyskanych informacji w praktyce przez ministerstwa oraz inne organizacje państwowe, samorządy terytorialne i inne podmioty. Na podstawie naszych doświadczeń z wysoką skutecznością wdrażamy nowo pozyskane informacje specjalistyczne do codziennej praktyki.

Instytut Edukacyjny służy do rozpowszechniania informacji specjalistycznych w kraju. Rozwijamy wzajemną współpracę oraz kooperację z innymi organizacjami badawczymi, instytutami edukacyjnymi oraz przedstawicielami administracji państwowej.

Dzięki swojej działalności umożliwiamy obywatelom oraz administracji publicznej zarządzanie oraz regulowanie kluczowych procesów na danym obszarze, a tym samym wzmacniamy spójność społeczną przy jednoczesnym stawianiu czoła ryzykom, które niesie XXI wiek.