Mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování kriminality

Zpracovávaná studie vytvoří mezinárodní srovnávací studii týkající se mapování kriminality, jejích analýz a predikce a využití těchto přístupů pro zefektivnění výkonu veřejné správy (na úrovni státní správy i samospráv) v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku. Zvláštní důraz bude kladen na oblast predikce kriminality.

Cílem veřejné zakázky je vytvoření mezinárodní srovnávací studie, realizace (po stránce odborné i organizační) 2 odborných tematicky zaměřených workshopů a zajištění povinné publicity projektu, to vše v rámci projektu Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality (dále jen „projekt“), podporovaného ESF OP LZZ (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00041).

  • 1. Workshop – Mapy budoucnosti 10. – 11. prosince 2014, Policejní akademie České republiky v Praze - Video záznam přednášek naleznete ZDE
  • 2. Workshop – Mapy budoucnosti 10. – 11. června 2015, Kongresové centrum Vavruška v Praze - Video záznam přednášek naleznete ZDE

Předmět plnění veřejné zakázky je určen především pro Ministerstvo vnitra (a jeho zaměstnance), Policii ČR (a její příslušníky a zaměstnance), obce a orgány obce, zejména obecní policie (a jejich zaměstnance a strážníky) a politiky a volené zástupce obcí, jako cílové skupiny projektu.

Studie bude vycházet jednak z již realizovaných aktivit v této oblasti a dále z odborné literatury a popíše situaci v zemích (v rámci nich často až na úroveň konkrétních měst), které již mají s přístupy a nástroji v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality praktické zkušenosti. Zejména půjde o země Evropské unie a Spojené státy americké, případně další a dále pak o aktivity realizované v této oblasti v České republice. Studie se při popisu již realizovaných zkušeností zaměří na to, jaké jsou podmínky (legislativní, organizační, technické, odborné, příp. další) pro zavedení a využívání zmiňovaných přístupů a nástrojů, s jakými náklady jsou tyto spojeny a jaké mají přínosy. Popíše rovněž, zda jsou v zahraničí (či v České republice) vytvářené mapy kriminality (a analýzy a predikce z nich vycházející) zveřejňovány a jaké zkušenosti (pozitivní i negativní) jsou s tím spojeny.

Studie přinese doporučení, jak na základě takových zahraničních (příp. i českých) zkušeností a znalostí a s promítnutím poznatků z domácích workshopů, realizovaných v rámci projektu, co nejefektivněji aplikovat uvedené přístupy a nástroje v prostředí České republiky.

Další informace o projektu naleznete ZDE