Zpracování analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

MV_MV_BARVA

Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb“ je zpracována v rámci naplnění Strategického rámce veřejné správy 2014 – 2020 a jeho strategického cíle 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. Konkrétně se jedná o návaznost na specifický cíl 2.1. Harmonizace administrativního členění státu tzn. zjednodušení a větší přehlednost výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní a praxí akceptované správní sítě, zajištění skladebnosti územních správních jednotek a vytvoření systémových podmínek pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území. Analýza je zpracována řešitelským týmem v úzké součinnosti s Odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, který se podílel svými koncepčními připomínkami a společnou diskuzí nad vybranými tématy, na tvorbě celé studie.