Výzkum nových forem lichvy a zadlužení

LichvaVědecko-výzkumný ústav ACCENDO zpracovává pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády výzkum fenoménu lichvy. Výzkum bude sloužit jako podklad pro novou Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2015-2020. V Ústí nad Labem, Kladně a Ostravě proběhnou 3 etnografické studie, které zprostředkují pohled na problematiku z aktérské perspektivy a uvedou ji do širších souvislostí. Na základě zjištěných skutečností vzejdou doporučení pro různé úrovně veřejné a státní správy a návrhy opatření směřující k řešení tohoto veřejněpolitického problému, a to jak na úrovni strukturální (celostátní, regionální, obecní), tak na úrovni individuální.

Studii naleznete zde.

Lichva má široký společenský negativní dopad, odsuzuje ekonomicky slabé jedince či k domácnosti, kteří žijí na hranici chudoby, při nenadálém finančním výdaji využít služeb lichvářů, protože nikdo jiný jim nepůjčí. V celkovém důsledku může lichva dále prohlubovat chudobu obětí, může vest k bludnému kruhu závislosti na dalších půjčkách a dalšímu vytěsňování obětí na okraj společnosti. Tento problém je silně ovlivněn hodnotami, kulturou a celkovým postojem české společnost k lichvě a k lichvářům.

Pojem lichva je spojen s předlužeností, která způsobuje stav, kdy standartní bankovní úvěry nejsou dlužníkovi přístupné a má případě potřeby finanční hotovosti (např. zaplacení ročního vyúčtování za energie) pouze 2 možnosti, rezignovat na svůj život, nebo řešit svou finanční situaci u lichváře.

V českém prostředí je nutné rozlišit 2 typy lichvářů:

  1. Lichva se smlouvou: Nebankovní úvěrové a poradenské společnosti, které často nabízejí půjčky ve vyloučených lokalitách, seniorům a dalším osobám s nižší finanční gramotností
  2. Lichva bez smlouvy: Lichváři z řad místní komunity (většinou romské národnosti), kteří tuto činnost provozují bez jakékoliv licence a většinou bez smlouvy mezi lichvářem a dlužníkem.