Plán udržitelné mobility pro město Přerov (SUMP)

PUMM_Prerov_TS_FINAL_TB2Předmětem je zpracování koncepčního dokumentu pro všechny subsystémy dopravy ve městě Přerově se zohledněním celé jeho spádové oblasti. Plán mobility bude sloužit jako územně plánovací podklad pro účely územně plánovací činnosti a současně bude závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti na území města. Cílem je stanovit komplexní řešení dopravní dostupnosti města, zlepšit účinnost a hospodárnost dopravního systému, zvýšit bezpečnost v dopravě, snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí a zvýšit tak atraktivnost a kvalitu městského prostředí.

http://mobilita-prerov.eu/

Budou navržena vhodná opatření pro všechny druhy doprav tak, aby byla zajištěna funkčnost rozvoje města Přerova a aby byl zabezpečen chod všech jeho funkcí s ohledem na bezpečnost provozu, ochranu životního prostředí a ochranu urbánního prostředí se zohledněním nových trendů chování obyvatel.

Zpracování dokumentu bude doprovázeno aktivní propagací, za účelem které bude vytvořena Komunikační strategie a budou realizovány “dopravní a osvětové akce“ pro veřejnost“.